"Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji, odrębnie dla każdej ze stacji WN/SN, wykonawczej lub budowlano - wykonawczej oraz realizacja prac budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną do realizacji dokumentacją budowlaną i wykonawczą dla zadania pn. 'Modernizacja stacji 110/SN kV Recław, Gryfice i Gumieńce w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego'" - czytamy w komunikacie.

Termin zakończenia robót oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej dotyczącej inwestycji wynosi nie więcej niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem m.in. możliwości przesunięcia terminu zakończenia robót w razie wystąpienia przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn niezależnych od Elektrotim takich jak np. sytuacja ruchowa u zamawiającego, wyłączenia czy awarie, podano także.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)