Zysk operacyjny wyniósł 109 mln zł wobec 139 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 828 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 2 759 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 632 mln zł w porównaniu z 5 537 mln zł rok wcześniej.

EBITDAaL na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 1 401 mln zł (według MSSF16) wobec 1 297 mln zł rok wcześniej (według MSSF16).

"W 1 połowie 2020 r., skonsolidowane przychody, wyniosły 5 632 mln zł i w porównaniu z 1 połową 2019 roku były o 95 mln zł wyższe. Łączne przychody podstawowych kategorii usług telekomunikacyjnych (tzn. konwergencji, usług wyłącznie komórkowych oraz stacjonarnego dostępu szerokopasmowego) wzrosły o 2,8% r/r, i dynamika ta uległa znacznemu polepszeniu w porównaniu z 2019 rokiem głównie pod wpływem strategii 'więcej za więcej'" - czytamy w komentarzu do wyników.

Na ewolucję przychodów wpłynął także w bardzo istotnym stopniu silny wzrost w usługach IT i integracji (częściowo przez kontrybucję spółki BlueSoft przejętej w 2019 roku), podano także.

"8-proc. wzrost zanotowały przychody hurtowe głównie w wyniku dużego wzrostu ruchu w sieci mobilnej podczas szczytu pandemii koronawirusa. Wzrosty w tych kategoriach skompensowały spadki w tradycyjnej telefonii głosowej, w sprzedaży sprzętu (w wyniku czasowego zamknięcia znaczącej części sieci dystrybucji oraz zmniejszonych zakupów klientów wywołanych pandemią koronawirusa) oraz w kategorii pozostałe (na skutek zmiany warunków biznesowych w zakresie odsprzedaży energii elektrycznej w stosunku w 1 połowy 2019 r.)" - czytamy dalej.

Według spółki EBITDAaL (nowa miara rentowności operacyjnej wprowadzona pod standardem MSSF16), wyniosła 1 401 mln zł i wzrosła o 104 mln r/r. Marża rentowności operacyjnej (EBITDAaL do przychodów) wzrosła o 1,5 pkt proc. do 24,9%. Rentowność była pod pozytywnym wpływem polepszenia sytuacji w kluczowych usługach telekomunikacyjnych po zeszłorocznych podwyżkach cen. Na EBITDAaL pozytywnie oddziałała również dalsza optymalizacja kosztów pośrednich oraz działania mitygujące negatywny wpływ pandemii koronawirusa (m.in. rozwiązanie 64 mln zł rezerw bilansowych związanych nagrodami jubileuszowymi). Z drugiej strony zawiązaliśmy dodatkowe rezerwy szacując ryzyko związane ze złymi długami oraz antycypując niewywiązanie się z pewnych zobowiązań kontraktowych z jednym z dostawców, wyjaśnia spółka.

"Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) [za 6 miesięcy 2020 r.], był w ujęciu rocznym niższy o 16 mln zł. Wzrost zysku EBITDAaL został zniwelowany przez niższe zyski ze sprzedaży aktywów (o 33 mln zł) i wyższą o 86 mln zł amortyzację" - podano także.

Koszty finansowe netto w 1 połowie 2020 r. wyniosły 181 mln zł i były o 28 mln zł wyższe niż rok wcześniej, głównie z powodu rozpoznanych negatywnych różnic kursowych na długoterminowych walutowych zobowiązaniach leasingowych. W efekcie, skonsolidowany zysk netto wyniósł 14 mln zł wobec skonsolidowanego zysku netto w wysokości 47 mln zł w 1 połowie 2019 r., wskazano.

Ekonomiczne nakłady inwestycyjne grupy w pierwszej połowie 2020 r. (od 2020 roku, miernik ten zwiera również wpływy ze sprzedaży aktywów) wyniosły 819 mln zł i były niższe o 129 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Na koniec czerwca 2020 r. liczba usług mobilnych Orange Polska wyniosła prawie 15,5 mln i zwiększyła się o ponad 1% względem końca 2019 r. Wzrost w usługach kontraktowych skompensował spadek w usługach prepaid. Zagregowany wskaźnik ARPO (dla usług wyłącznie komórkowych) w 1 połowie 2020 r. wyniósł 19,4 zł i był o 3,5% niższy r/r. Spadek ten był wypadkową 4% spadku w usługach post-paid i prawie 3% wzrostu w pre-paid.

Całkowita baza klientów internetu stacjonarnego urosła w 1 połowie 2020 r. o 31 tys. użytkowników (1,2%). Trend nie zmienił się w stosunku do roku 2019.

"Utrata klientów telefonii stacjonarnej (z wyłączeniem technologii VoIP) wyniosła w 1 połowie 2020 r. 146 tys. i był to spadek nieco mniejszy niż w okresach poprzednich. Było to spowodowane mniejszymi odejściami klientów 2 kwartale, w okresie największego nasilenia pandemii. Na spadek tych linii oddziałują głównie strukturalne czynniki demograficzne oraz atrakcyjność usług mobilnych w opcji z nielimitowanymi rozmowami do wszystkich sieci. Wpływ ma również nasza strategia konwergentna, która powoduje częściową migrację klientów do technologii VoIP. Natomiast stopniowej poprawie ulega trend w średnim przychodzie z klienta. W 1 połowie 2020 r. wzrósł on o prawie 2% r/r. Istotnym czynnikiem był wzrost ruchu w sieci stacjonarnej w okresie największego nasilenia pandemii" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 5 mln zł wobec 54 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)