"Wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2019 r. wyniosła ok. 12,4 mld zł (przy 10,4 mld zł w 2018 r.), a nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 3,2 mld zł (2,5 mld zł w 2018 r.)" - poinformował w piątkowym komunikacie GUS.

W 2019 r. o 21,7 proc. wzrosły nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w stosunku do 2018 r. W ub.r. nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną stanowiły odpowiednio 0,55 proc. i 0,14 proc. PKB (odpowiednio 0,49 proc. i 0,12 proc. w 2018 r.).

Według GUS, podobnie jak w latach poprzednich, głównym inwestorem w nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska są przedsiębiorstwa, kolejnym gminy, następnie - jednostki budżetowe. Grupą inwestorów o największym udziale nakładów w obszarze gospodarki wodnej były jednostki budżetowe, a potem przedsiębiorstwa i gminy.

Z danych GUS wynika, że największe nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska poniesiono w województwach: mazowieckim (19,2 proc. ogółu nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska), śląskim (14,6 proc.) oraz wielkopolskim (9,3 proc.), natomiast najmniejsze - w warmińsko-mazurskim (2,1 proc.), lubuskim (2,2 proc.) oraz podlaskim (2,6 proc.).

Reklama

W gospodarce wodnej największe nakłady poniesiono w województwach: śląskim (24,2 proc. ogółu nakładów), dolnośląskim (14,5 proc.) i mazowieckim (12,2 proc.), a najmniejsze" w lubuskim (1,4 proc.) oraz świętokrzyskim (2,1 proc.).

Jeśli chodzi o strukturę nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce w 2019 r., to dominowały nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, z udziałem wynoszącym odpowiednio 48,7 proc. i 32,9 proc. Pozostałe 18,4 proc. nakładów to odpowiednio nakłady na gospodarkę odpadami (6,7 proc.), na zmniejszenie hałasu i wibracji (1,2 proc.), na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (1,1 proc.), na ochronę gleb i wód podziemnych i powierzchniowych (0,8 proc.) i pozostałą działalność związaną z ochroną środowiska (8,6 proc.).

W ub.r. nakłady na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód wyniosły 6,1 mld zł. Największe nakłady na ten cel poniesiono w województwach: mazowieckim (14,6 proc.), śląskim (11,2 proc.) i wielkopolskim (10,6 proc.). Najniższe w warmińsko-mazurskim (2,0 proc.), opolskim (2,8 proc.) oraz podlaskim i lubuskim (po 2,9 proc.).

Zgodnie z danymi GUS, w 2019 r. nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły 4,1 mld zł. Największe nakłady poniesiono w województwach: mazowieckim (29,8 proc.), śląskim (16,4 proc.) i wielkopolskim (10,7 proc.), a najmniejsze: w lubuskim (0,7 proc.), kujawsko-pomorskim (1,3 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (1,5 proc.).

Według GUS, największą część nakładów na ochronę powietrza i klimatu stanowiły wydatki na urządzenia do zapobiegania zanieczyszczeniom (52,2 proc.), w tym nowe techniki i technologie spalania paliw wraz z modernizacją kotłowni i ciepłowni (29,7 proc.) i niekonwencjonalne źródła energii (15,2 proc.) oraz na urządzenia do redukcji zanieczyszczeń (46,3 proc. ogółu wydatków).

Najwyższe nakłady na urządzenia do zapobiegania zanieczyszczeniom były w województwach: mazowieckim (980 mln zł) oraz śląskim (261 mln zł), do redukcji zanieczyszczeń w województwach: śląskim (406 mln zł) oraz wielkopolskim (309 mln zł).

Ponadto, nakłady na nowe techniki i technologie spalania paliw wraz z modernizacją kotłowni i ciepłowni w województwach: mazowieckim (954 mln zł) i łódzkim (40 mln zł), natomiast nakłady na niekonwencjonalne źródła energii najwyższe były w województwach: lubelskim (206 mln zł) oraz wielkopolskim (102 mln zł). W zakresie pozostałych nakładów największe inwestycje poniesiono w województwie śląskim – na zapobieganie zanieczyszczeniom w zakresie ochrony klimatu i warstwy ozonowej (202 mln zł).

GUS podał, że w 2019 r. kwota nakładów służących gospodarce wodnej wyniosła ok. 3,2 mld zł. Główny strumień nakładów skierowany był na budowę infrastruktury zapewniającej wodę pitną. Inwestycje w ujęcia i doprowadzanie wody stanowiły 44,5 proc. wszystkich nakładów w gospodarce wodnej.

Największe nakłady na ujęcia i doprowadzenia wody poniesiono w województwach mazowieckim (246 mln zł) i śląskim (199 mln zł). Natomiast na zbiorniki i stopnie wodne w śląskim (562 mln zł) oraz dolnośląskim (199 mln zł). Na budowę i modernizację stacji uzdatniania wody najwięcej środków przeznaczono w województwie mazowieckim (111 mln zł). (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/