"Przedmiotem umowy w ramach zamówienia podstawowego jest: zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej (modułów wdrożeniowych rozproszonych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, siecią informatyczną i teleinformatyczną, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem i wyposażeniem budynku regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem - CZR Wrocław-Widawa, zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie elementów rozwiązania ICT (teleinformatycznego) dla CZR Wrocław, w tym systemu zarządzania danymi wizyjnymi, integracja (IT) infrastruktury przydrożnej z oprogramowaniem modułów centralnych, w tym w szczególności z warstwą integracyjną oprogramowania centralnego (za dostarczenie oprogramowania integracyjnego odpowiadał będzie wykonawca Centralnego Projektu Wdrożeniowego), usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju wykonanego rozwiązania ICT w ramach projektu KSZRD EE1, przekazanie wdrożonego rozwiązania ICT zamawiającemu lub wykonawcy następczemu" - czytamy w komunikacie.

Zakres prac realizowany przez spółkę w ramach umowy obejmuje:

- wykonanie części pasywnej serwerowni - podłoga techniczna, zasilanie, klimatyzacja precyzyjna;

- wykonanie części aktywnej serwerowni - dostawa i konfiguracja serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych wraz oprogramowaniem;

- dostawa i konfiguracja ściany wizyjnej oraz sprzętu komputerowego;

- dostawa i konfiguracja urządzeń sieciowych w terenowych szafach teletechnicznych, podano także.

"Wartość przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,20 zł brutto z czego na emitenta przypada około 24% wartości przedmiotu umowy" - czytamy dalej.

W ramach prawa opcji, gdzie łączna wartość zleconych prac nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia głównego, Zamawiający przewiduje następujące zamówienia opcjonalne:
- Opcja 1 - świadczenie usług utrzymania, polegających na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia i utrzymania modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym, uprzednio zintegrowanych z systemem centralnym, przy czym poprzez drogi nieobjęte zamówieniem podstawowym należy rozumieć drogi poza obszarem KSZRD na Sieci TEN-T Etap 1, znajdujące się w planowanym zasięgu operowania Centrum Zarządzania Ruchem Wrocław-Widawa;
- Opcja 2 - kontynuacja świadczenia usług Utrzymania na rzecz Zamawiającego, przez kolejne 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 miesięcy, 48 miesięcy lub maksymalnie przez kolejne 60 miesięcy, w zależności od decyzji zamawiającego, po zakończeniu świadczenia usług utrzymania modułów wdrożeniowych rozproszonych, wdrożonych i utrzymywanych w ramach zamówienia podstawowego. Opcja ta dotyczy również kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania klas modułów rozproszonych wykonanych w ramach opcji poza zamówieniem podstawowym, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;
- Opcja 3 - zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego, przy czym wdrożenie dodatkowych klas modułów w ramach Opcji 3 może być oparte na łączności bezprzewodowej, na warunkach szczegółowo wskazanych w OPZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia);
- Opcja 4 - zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, innych niż objętych zamówieniem podstawowym, ale w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego, podano dalej.

"Umowa w zakresie zamówienia podstawowego zostanie zrealizowana w ciągu 840 dni od dnia podpisania umowy. Realizacja umowy w zakresie zaprojektowania, dostawy, wdrożenia i uruchomienia elementów rozwiązania ICT dla CZR Wrocław, zależna jest od realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego realizowanego równolegle przez innego wykonawcę, a wykonawca zobowiązany jest wstrzymać się z realizacją umowy w okresie wskazanym przez zamawiającego, nie dłużej jednak niż o 180 dni od dnia podpisania protokołu odbioru lub warunkowego protokołu odbioru wdrożenia systemu. Zamawiający powiadomi wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji, najpóźniej na 30 dni przed terminem jego realizacji, wskazując zakres skorzystania z tego prawa i termin realizacji" - czytamy także.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)