Zysk operacyjny wyniósł 21,49 mln zł wobec 16,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 749,35 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 662,45 mln zł rok wcześniej.

"Przychody segmentu infrastruktury [470,12 mln zł] za I półrocze 2020 r. były o 14% wyższe r/r, tj. o 56 797 tys. zł. Około 74% przychodów segmentu infrastruktury stanowiły przychody ze sprzedaży rur izolowanych przez Izostal S.A., a 26% przychody z usług budowy gazociągów, realizowanych przez Stalprofil S.A. Oddział w Zabrzu (głównie na rzecz Gaz-System S.A.). Segment infrastruktury wygenerował większą część przychodów Grupy w I półroczu 2020 r., a także miał największy udział w wyniku brutto ze sprzedaży Grupy. Na tak pozytywny wynik segmentu główny wpływ miały kontrakty realizowane przez grupę na rzecz OGP Gaz - System S.A. tj. (a) przez konsorcjum firm: Izostal S.A i Stalprofil S.A. - kontrakty na dostawy rur izolowanych oraz (b) przez Stalprofil S.A. Oddział w Zabrzu - kontrakty na budowę gazociągów. W segmencie infrastruktury Grupa osiągnęła 44 638 tys. zł wyniku brutto ze sprzedaży. Rentowność segmentu na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży wzrosła r/r z 7,6% do 9,5%" - czytamy w komunikacie.

Natomiast przychody segmentu stalowego (279,23 mln zł) wzrosły r/r o 30 103 tys. zł, tj. o 12%. Przy wzroście kosztu sprzedanych towarów o 11% r/r, wynik brutto ze sprzedaży segmentu wzrósł w I półroczu 2020 r. o 21% r/r. Zysk brutto ze sprzedaży segmentu stalowego wyniósł 20 869 tys. zł, tj. był wyższy o 21% r/r. Rentowność segmentu na poziomie wyniku brutto na sprzedaży wzrosła r/r z 6,9% do 7,5% Wynik brutto ze sprzedaży segmentu obniżył dokonany przez Stalprofil S.A. odpis na koniec I i II kwartału 2020 r., w łącznej wysokości 926,5 tys. zł, który zaktualizował wartość zapasów wyrobów hutniczych do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania (tj. do poziomu wartości godziwej). Spadek wartości zapasów wynikał ze spadku popytu wyrobów hutniczych na rynku dystrybucji stali, który pogłębił się w wyniku pandemii w II kwartale 2020 r., podano także.

Wynik EBITDA grupy kapitałowej z działalności w obu segmentach wyniósł w I półroczu 2020 r. łącznie 28 651 tys. zł i był wyższy o 27% r/r. Zysk na działalności operacyjnej grupy wyniósł 21 490 tys. zł, tj. był wyższy o 32% r/r. Saldo na działalności finansowej grupy w I półroczu 2020 r. wyniosło (-1 653) tys. zł, w tym koszty obsługi kredytów i leasingów wyniosły łącznie 2 201 tys. zł. W rezultacie skonsolidowany zysk netto ogółem grupy kapitałowej Stalprofil S.A. za sześć miesięcy 2020 roku wyniósł 15 941 tys. zł, wobec 12 437 tys. zł w I półroczu 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 7,4 mln zł wobec 4,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)