"W związku ze złożeniem przez zarząd spółki zależnej Home Broker wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Home Broker, emitent stwierdził konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 1 946 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartości niematerialne w kwocie 7 490 tys. zł wykazywanych w sprawozdaniu jednostki zależnej Home Broker, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2020 roku zakończonego dnia 30 czerwca 2020 roku o kwotę 9,436 tys. zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

"Ostateczna wysokość ww. odpisów zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy 2020 r. zakończonego dnia 30 czerwca 2020 r., którego publikację zaplanowano na 29 września 2020 r." - czytamy także.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)