Strata operacyjna wyniosła 0,45 mln zł wobec 2,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 7,39 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 12,21 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 0,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z tytułu zarządzania w wysokości 15,28 mln zł w porównaniu z 24,71 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2020 r. GK PEM poniosła stratę netto w wysokości 0,4 mln zł. Na poniesioną stratę netto złożyły się głównie: (1) stałe wynagrodzenie z tytułu zarządzania aktywami funduszy w kwocie 14,8 mln zł oraz (2) zmienne wynagrodzenie z tytułu zarządzania aktywami funduszy na poziomie 0,5 mln zł, skompensowane przez (3) koszty działalności podstawowej w wysokości 0,7 mln zł, (4) koszty ogólnego zarządu na poziomie 14,3 mln zł oraz (5) koszty finansowe w kwocie 1 mln zł. Suma bilansowa kształtowała się na poziomie 119,4 mln zł, z czego 77,9% stanowiły aktywa trwałe" - czytamy w raporcie.

Aktywa pod zarządzaniem zmniejszyły się o 227,4 mln zł, tj. 8,7% w stosunku do końca 2019 r. Wskaźnik marży EBITDA wyniósł 8%.

"W perspektywie kolejnych 3-6 kwartałów spodziewamy się utrzymania perturbacji na rynkach kapitałowych i w realnej gospodarce. Pandemia przyczynia się do zmniejszenia aktywności w transakcjach M&A, Private Equity i IPO, jednocześnie wpływa na przyspieszenie transformacji i dysrupcji cyfrowej oraz osiągnięcie punktu przegięcia handlu elektronicznego i usług cyfrowych w CEE. W rezultacie może prowadzić to do zmniejszenia się wolumenów nowego finansowania, stagnacji na rynku długu oraz możliwego wydłużenia procesów wyjść z inwestycji przez fundusze, jednakże GK PEM spodziewa się braku istotnego wpływu koronawirusa na realizowanie przez fundusze nowych inwestycji i proces zarządzania portfelem" - czytamy dalej.

Poza spółkami z sektora turystycznego, spółki funduszy są w dobrej pozycji, aby uchwycić i wykorzystać zmiany w otoczeniu gospodarczym, podkreślono.

"Widać to na przykładach spółek takich jak Morele/Pigu, AGAN oraz Answear, które w czasie pandemii istotnie poprawiły swoje wyniki i, co bardzo ważne, operacyjnie znakomicie sobie dziś z nową sytuacją radzą. Z tego względu w perspektywie długoterminowej (przekraczającej 1 rok) GK PEM spodziewa się pozytywnego lub neutralnego wpływu skutków pandemii na inwestycje funduszy" - napisano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 0,47 mln zł wobec 4,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Private Equity Managers to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)