Strata operacyjna wyniosła 23,72 mln zł wobec 12,23 mln zł straty rok wcześniej.

Wynik z przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy sięgnął -23,04 mln zł w I poł. 2020 r. wobec -10,04 mln zł rok wcześniej.

"Wartość aktywów wycenianych przez wynik finansowy przez Larq S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła około 75,03 mln zł wobec wartości 116 mln zł na dzień 30 czerwca 2019 roku. Ponadto w I półroczu 2020 Spółka osiągnęła stratę netto na poziomie 19,6 mln zł wobec straty 10,4 mln zł na dzień 30 czerwca 2019 roku" - czytamy w raporcie.

"Kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągane przez spółkę wyniki finansowe jest 'wynik z przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy'. W I półroczu 2020 roku wynik na tej pozycji wyniósł - 23 mln zł, w porównaniu do wyniku za I półrocze 2019 roku na poziomie - 10 mln zł. Na osiągnięty wynik na dzień 30 czerwca 2020 roku w tej pozycji główny wpływ miała wycena aktywa w postaci Larq Fund Management sp. z o.o., który jest 100% posiadaczem certyfikatów inwestycyjnych Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, na którego aktywa składają się m.in. akcje i udziały w spółkach: Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji S.A. (41,92% w kapitale), Brand 24 S.A. (30,38% w kapitale), Synergic sp. z o.o. (100% w kapitale), Youlead sp. z o.o. (39,14% w kapitale), Triggo S.A. (1,5% w kapitale)" - czytamy dalej.

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.

(ISBnews)