"Celem tego przeglądu będzie wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, jakim jest rozwój grupy Stalprodukt prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

Wśród rozważanych scenariuszy działań wymienić należy m.in.:

- sprzedaż aktywów lub poszczególnych segmentów operacyjnych emitenta - po wcześniejszym ich wydzieleniu do oddzielnego podmiotu,

- sprzedaż innych obszarów działalności realizowanych przez grupę - poszczególnych podmiotów lub samych aktywów,

- zawarcie strategicznego sojuszu z dostawcą wyrobów wsadowych - zwłaszcza z takim, który może zapewnić wysokiej jakości wsad do produkcji blach transformatorowych, w tym w gatunku HiB,

- utworzenie spółki joint-venture z wybranym partnerem,

- utrzymanie dotychczasowego zakresu działalności przy jednoczesnym wdrożeniu niezbędnych działań restrukturyzacyjnych, podano także.

"Zarząd emitenta rozważy również inne opcje strategiczne, które mogą się pojawić w toku tego procesu. Dotychczas nie podjęto żadnych wiążących decyzji związanych z wyborem którejkolwiek z potencjalnych opcji strategicznych. Zarząd spółki nie przesądza także, czy jakiekolwiek decyzje w tym zakresie zostaną podjęte w przyszłości. O dalszych decyzjach emitent będzie informował publicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" - czytamy dalej.

Spółka podkreśliła, że taki przegląd ma szczególnie ważne znaczenie w kontekście podjęcia wczoraj przez zarząd ArcelorMittal Poland decyzji o zamknięciu na stałe części surowcowej krakowskiej huty.

"Mimo, iż stan zawieszenia pracy wielkiego pieca i stalowni utrzymywał się od wielu miesięcy i nie powodowało to zakłóceń w funkcjonowaniu segmentów 'stalowych' emitenta, to w perspektywie długoterminowej fakt ten może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie łańcucha dostaw wyrobów wsadowych na potrzeby produkcyjne spółki. Ten negatywny wpływ może ujawnić się zwłaszcza w zakresie dostaw wyrobów gorącowalcowanych do produkcji blach transformatorowych. Dlatego też spółka z zadowoleniem przyjmuje deklarację ArcelorMittal Poland w sprawie rozwijania produkcji tych gatunków stali w stalowni w Dąbrowie Górniczej" - czytamy również.

Zarząd podkreśla ponadto, iż obecna sytuacja finansowa spółki i grupy jest stabilna i nie wymaga podejmowania żadnych działań restrukturyzacyjnych w tym zakresie.

"Wyniki I półrocza 2020 r. pokazały, że podstawowe segmenty operacyjne wykazują dodatnią rentowność, płynność finansowa jest na dobrym poziomie, a podmiot dominujący znacząco ograniczył w ciągu ostatnich 12 miesięcy poziom zobowiązań, w tym zwłaszcza kredytów i pożyczek _spadek, na koniec czerwca 2020 r., kredytów krótkoterminowych o 133,6 mln zł, natomiast długoterminowych - o 25 mln zł. W tym okresie nastąpił również wzrost stanu środków pieniężnych spółki z 32,3 mln zł do 94,7 mln zł" - podsumowano w komunikacie.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)