"Braster S.A. w restrukturyzacji informuje, że w dniu 19 października 2020 r. złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych opracowany wspólnie z nadzorcą sądowym plan restrukturyzacyjny wraz z propozycjami układowymi dla wierzycieli" - czytamy w komunikacie.

Wierzytelność objęta grupą I zostanie zapłacona bez redukcji (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) w 6 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu. Wierzytelność objęta grupą V zostanie zapłacona bez odsetek od kwoty należności głównej w 12 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu

Wierzyciele z grup II, III, i VI będą mogli wybrać między spłatą w ratach a konwersją wierzytelności na akcje, a wierzycieli z grupy IV obejmie konwersja

Konwersja wierzytelności na akcje odbędzie się w następujący sposób:

- w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu wierzytelności te zostaną skonwertowane na nowo ustanowione akcje serii P;

- cena emisyjna akcji serii P została ustalona na 0,80 zł za jedną akcję serii P;

- akcje serii P obejmowane będą za wkłady pieniężne;

- pokrycie wkładu pieniężnego następuje przez potrącenie wierzytelności konwertowanej (pozostała część należności głównej bez odsetek) z roszczeniem Brastera o pokrycie wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi wartości ceny emisyjnej jednej akcji (0,80 zł) oraz ilości obejmowanych akcji;

- potrącenie następuje w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i z tą też chwilą uznaje się, że obejmowane akcji zostały w całości pokryte;

- objęcie akcji następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru, przy czym wyłączenie prawa pierwszeństwa lub poboru następuje nawet wówczas, jeżeli takiej możliwości nie przewiduje statut.

"Liczba nowo ustanowionych akcji przez konwersję wierzytelności wynosić będzie:

- z grupy II - nie więcej niż 6 986 452 akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 698 645,20 zł,

- z grupy III - nie więcej niż 2 500 000 akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250 000 zł,

- z grupy IV - nie więcej niż 269 746 akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 26 974,6 zł,

- z grupy VI - nie więcej niż 720 832 akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 72 083,2 zł" - czytamy dalej.

Zarząd Brastera podejmie działania prowadzące do dematerializacji akcji serii P i wprowadzenia na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)