"Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 26 316 akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 000001 do 26 316, które zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej" - czytamy w uchwale.

"W związku z zamiarem rozszerzenia działalności spółki o produkcję gier na PC i konsole oraz mając na uwadze, że prowadzone są zaawansowane rozmowy z inwestorami zainteresowanymi dokapitalizowaniem spółki i jednocześnie zaangażowaniem w jej rozwój, w szczególności poprzez uczestnictwo w finansowaniu produkowanych przez emitenta gier, zarząd rekomenduje podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie przeprowadzenia oferty w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wyznaczonych inwestorów" - czytamy w opinii zarządu przedstawionemu NWZ.

Zdaniem zarządu, zaoferowanie akcji emitenta współpracującym ze spółką inwestorom, służy budowaniu wartości spółki dla wszystkich akcjonariuszy w długim terminie, a także zapewnia obniżenie kosztów emisji i sprawne przeprowadzenie pozyskania kapitału.

"W związku z tym uzasadnione jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowo emitowanych akcji" - czytamy także.

Emisja 26 316 akcji serii G stanowią 2,21% w kapitale zakładowym oraz 1,5% w ogólnej liczbie głosów.

"Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G na poziomie 19 zł za jedną akcję. Niewielkie dyskonto od obecnej wartości rynkowej jest niezbędne, aby emisja mogła odnieść sukces i jest zdaniem zarządu uzasadnione" - podano także.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)