Strata operacyjna wyniosła 1,91 mln zł wobec 4,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 92,96 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 109,48 mln zł rok wcześniej.

Negatywny wpływ na wyniki III kwartału miało ujęcie w wyniku okresu kwoty 2,4 mln tytułem wniesionego przez Miasto Katowice roszczenia wypłaty z gwarancji należytego wykonania umowy, tj. kontraktu realizowanego przez spółkę zależną, zawiązanie rezerw na pokrycie przyszłych strat na realizowanych kontraktach o wartości 2 mln zł oraz odpisy na nierozliczone zaliczki o wartości 1,1 mln zł. Dodatkowo, okresowe straty generuje będąca w fazie rozwoju spółka Centrum Medyczne Gabos, która w III kwartale wykazała stratę na poziomie 0,5 mln zł (2,1 mln narastająco), podano w raporcie.

"Odnotowane wyniki pokazują, że mimo trudnych okoliczności grupa wykorzystuje wypracowany w poprzednich latach potencjał i uzyskuje pozytywne efekty działalności" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 0,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 267,07 mln zł w porównaniu z 264,94 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 2,51 mln zł wobec 1,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)