"Strata netto była bezpośrednio związana z ponoszeniem istotnych kosztów operacyjnych przy jednoczesnym braku przychodów z działalności. Od stycznia 2019 r. zasadnicza część wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, usługi i materiały dla projektu PCR|ONE uwzględniana jest w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych kosztów (buduje wartość aktywa i nie jest uwzględniana w rachunku wyników). W IV kwartale 2020 r. największą pozycją kosztów były koszty wynagrodzeń, które wyniosły łącznie 1,8 mln zł i stanowiły 43% kosztów operacyjnych okresu" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,77 mln zł wobec 2,31 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 0 mln zł rok wcześniej, natomiast pozostałe przychody operacyjne - odpowiednio: 1,65 mln zł wobec 0,79 mln zł rok wcześniej

Spółka podała, że w IV kw. 2020 roku w pozostałych przychodach operacyjnych uwzględnione zostały m.in. dotacje do projektu BacterOMIC oraz do projektu PCR|COV, na który umowa o dofinansowanie została podpisana 16.12.2020 r. W IV kwartale grupa zarejestrowała wpływy z dotacji do projektu Bacteromic w wysokości 540 tys. euro, a także wpływy z dotacji do prac rozwojowych w ramach projektu PCR|ONE na łączną kwotę 294 tys. zł oraz wpływy z innych dotacji, w tym do projektów IP w łącznej kwocie 86 tys. zł. Kwoty te zostały uwzględnione w pozycji inne wpływy finansowe z działalności finansowej w rachunku przepływów pieniężnych.

Suma bilansowa grupy wyniosła 41,3 mln zł na koniec 2020 r. i zwiększyła się o 13,9 mln zł w skali roku. Stan środków pieniężnych zwiększył się o 7,4 mln zł w porównaniu z poprzednim okresem i wyniósł na dzień sprawozdawczy 25,7 mln zł, co stanowiło 62% wartości sumy bilansowej. Na długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, które wyniosły 11,65 mln zł, składały się nakłady na trwające procesy ochrony patentowej oraz nakłady na budowę aktywa projektu PCR|ONE, podano.

"W 2020 roku na konta spółek z grupy kapitałowej spółki wpłynęły kwoty zaliczek lub rozliczeń z umów o przyznanie dotacji w łącznej wysokości ok. 3,6 mln zł, w tym 2,4 mln zł na rzecz Bacteromic sp. z o.o. w ramach dotacji programu SME Horyzont 2020" - czytamy dalej.

Scope Fluidics wskazał, że najważniejszym celem operacyjnym grupy jest sprzedaż udziałów w Curiosity Diagnostics, tj. spółki celowej rozwijającej system PCR|ONE. Na dzień 4 grudnia 2020 r. podpisanych było 13 NDA z potencjalnymi nabywcami, a główne zainteresowanie zgłaszają firmy z USA i Europy.

"Na podstawie informacji otrzymywanych od potencjalnych nabywców, spółka przewiduje istotne zwiększenie intensywności procesu M&A po certyfikacji CE-IVD dopuszczającej panel diagnostyczny PCR|ONE do obrotu na rynku europejskim. Równolegle prowadzony jest proces wyboru kancelarii prawnej do wsparcia w działaniach w obszarze negocjacji kontraktu sprzedaży/kupna (SPA) udziałów Curiosity Diagnostics" - czytamy także.

W całym 2020 r. spółka miała 7,36 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 6,3 mln zł straty rok wcześniej, przy zerowych przychodach ze sprzedaży. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 4,14 mln zł w 2020 r. wobec 1,07 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 3,13 mln zł wobec 2,92 mln zł straty rok wcześniej.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)