Strata operacyjna wyniosła 4,49 mln zł wobec 5,71 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,9 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec -0,04 mln zł rok wcześniej.

"One More Level S.A. zakończyła IV kwartał 2020 r. z blisko 0,9 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów, 3,2 mln zł ujemnej zmiany stanu produktów (związanej z zakończeniem prac nad grą 'Ghostrunner' i przekazaniem produktu wydawcy), 4,5 mln zł straty operacyjnej i 4,5 mln zł straty netto. W analizowanym okresie spółka nie odnotowała istotnych przychodów ze sprzedaży, w szczególności nie rozpoznając przychodów z tytułu ewentualnych tantiem od dochodu z komercjalizacji 'Ghostrunner'" - czytamy w raporcie.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, spółka nie posiada jeszcze miarodajnych i ostatecznych danych o wynikach sprzedaży za okres kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz rozliczeniu kosztów gry, umożliwiających oszacowanie ewentualnego przychodu spółki z tytułu tantiem za wspomniany okres.

"Zarząd spółki zamierza kontynuować działania zmierzające ku niezwłocznemu pozyskaniu i weryfikacji danych na temat poziomu przychodów ze sprzedaży i kosztów realizacji 'Ghostrunnera', celem weryfikacji istnienia podstaw do uzyskania przez spółkę dodatkowego wynagrodzenia (tantiem) z tytułu jej komercjalizacji. Zarząd spółki, bazując m.in. na przekazywanych przez wydawcę 'Ghostrunnera' do wiadomości publicznej informacjach, doświadczeniu oraz wiedzy nt. projektu niezmiennie ocenia grę w kategoriach spektakularnego sukcesu, zarówno artystycznego, jak i biznesowego, który w dłuższym okresie czasu wpłynie zdecydowanie korzystnie na kondycję biznesową i finansową spółki" - czytamy dalej.

Na ujemny wynik operacyjny i netto w IV kwartale 2020 r., obok omówionego powyżej poziomu sprzedaży, miała również niegotówkowa amortyzacja wartości firmy, ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych, podano także.

"W IV kwartale 2020 r. Spółka sfinalizowała prace nad podstawową wersją gry 'Ghostrunner'. Równocześnie, w związku z zawartym w zakończonym okresie aneksem do umowy wydawniczej dla 'Ghostrunnera', przewidującym stworzenie przez spółkę dodatków do gry (DLC), spółka rozpoczęła w minionym okresie prace nad ww. dodatkami. Zakładana wartość przychodów z tytułu realizacji dodatków, które spółka zgodnie z umową ma rozpoznać w momencie ich wydania, to blisko 2,1 mln zł netto. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy, spółce mogą zostać naliczone tantiemy stanowiące udział w dochodach netto z komercjalizacji ww. dodatków" - napisano także.

W całym 2020 r. spółka miała 8,38 mln zł straty netto w porównaniu z 5,95 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,1 mln zł w porównaniu z 4,02 mln zł rok wcześniej.

One More Level S.A. (poprzednio Laser-Med S.A.) zadebiutowała na rynku NewConnect w 2012 roku. Spółka jest studiem game developerskim oraz certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam.

(ISBnews)