Warszawa, 17.02.2021 (ISBnews) - W wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych grupy kapitałffowej KGHM Polska Miedź oraz aktualnych ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej kopalni Franke, podała spółka.

Ponadto, w wyniku przeglądu parametrów ekonomicznych aktywów krajowych spółek zależnych w kontekście bieżących uwarunkowań makroekonomicznych stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości odzyskiwalnej części tych aktywów, podał również KGHM.

"W konsekwencji, zgodnie z MSR 36 zobowiązuje to spółkę do przeprowadzenia na dzień kończący ostatni okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2020 r., testów na utratę wartości w celu oszacowania wartości odzyskiwalnej:

1) Aktywów zagranicznych:

a) kopalni Franke,

2) Aktywów krajowych:

a) aktywów KGHM Polska Miedź w postaci udziałów/akcji jednostek zależnych oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez KGHM TFI (do ujęcia w sprawozdaniu jednostkowym KGHM Polska Miedź),

b) aktywów należących do jednostek, o których mowa w lit. a), w tym udziałów/akcji spółek portfelowych funduszy oraz ich majątku (do ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź), w stosunku do których stwierdzono przesłanki świadczące o możliwości utraty wartości" - czytamy w komunikacie.

Dla pozostałych zagranicznych aktywów górniczych i aktywów krajowych nie stwierdzono przesłanek do przeprowadzenia testów, podkreśliła spółka.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)