W lutym br. spółka podała, że prognozuje skonsolidowaną stratę netto na poziomie 133-143 mln zł w 2020 r.

Skorygowany zysk netto sięgnął 99,01 mln zł wobec 193,28 mln zł rok wcześniej.

Develia podała, że zmiana sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych, która jest efektem pandemii wpłynęła na wyceny nieruchomości komercyjnych należących do grupy,. W wynikach za IV kwartał 2020 r. Develia rozpoznała spadek wyceny Arkad Wrocławskich o 9,8 mln euro (45 mln zł) i Sky Tower o 32,7 mln euro (150,8 mln zł). Ponadto o 9,5 mln zł została obniżona wycena Wola Retro, a wartość gruntu w Malinie o 17,1 mln zł.

"Jednocześnie wzrost kursu euro spowodował zwiększenie wartości nieruchomości grupy w IV kwartale o 20,7 mln zł. Wpływ wycen nieruchomości inwestycyjnych oraz zobowiązań finansowych po uwzględnieniu podatku odroczonego od tych operacji to w całym 2020 r. 237,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Strata operacyjna wyniosła 72,42 mln zł wobec 172,68 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął -70,55 mln zł wobec 174,12 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 517,11 mln zł w 2020 r. wobec 819,26 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok był dla nas wyzwaniem, podobnie jak dla większości spółek i wymagał weryfikacji planów oraz dużej elastyczności. Po słabszym I półroczu, dane za III i IV kwartał potwierdziły, że sytuacja w segmencie mieszkaniowym ustabilizowała się i rynek stopniowo wraca do wolumenów sprzed pandemii. Optymistycznie patrzymy na ten rok i kolejne lata, wierząc w długoterminowy wzrost segmentu mieszkaniowego. Przemawiają za tym bardzo dobre dane sprzedażowe za pierwsze trzy miesiące 2021 r. oraz czynniki wspierające rozwój rynku mieszkaniowego, takie jak przewaga popytu nad podażą czy polityka niskich stóp procentowych" - skomentował prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

Dodał, że zgodnie z nową strategią spółka koncentruje się na rozszerzeniu działalności w segmencie mieszkaniowym, wejściu na rynek PRS i równolegle zmniejsza zaangażowanie w segmencie komercyjnym.

"Pandemia niewątpliwie zwiększyła presję na ten segment i spowodowała spadek wartości nieruchomości inwestycyjnych będących w portfelu naszej spółki, co przełożyło się na wyniki za 2020 r. Obecnie skupiamy się na przygotowaniu spółki do szybszego rozwoju. Mamy do tego odpowiednie zasoby, a rynek zgodnie z przyjętymi w strategii kierunkami powinien nam sprzyjać w osiągnięciu założonych celów" - powiedział także prezes.

W 2020 r. Develia sprzedała 1 361 lokali, wobec 1 510 w 2019 r., z czego blisko 70% w II półroczu. Przekazania w 2020 r. wyniosły 1 153 lokali wobec 1 964 rok wcześniej.

"Różnica w liczbie przekazywanych mieszkań jest pochodną harmonogramu kończenia inwestycji. Pomimo trudnych warunków spowodowanych pandemią, Develia dotrzymała harmonogramów realizowanych inwestycji mieszkaniowych, w niektórych projektach nawet je wyprzedzając" - czytamy dalej.

W minionym roku spółka wprowadziła do oferty 8 inwestycji we wszystkich miastach, w których prowadzi działalność, tj. w Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Katowicach oraz we Wrocławiu. Łącznie deweloper zaoferował nabywcom 1 278 lokali.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 140,26 mln zł wobec 176,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 1 361 lokali mieszkalnych i usługowych.

(ISBnews)