Strata operacyjna wyniosła 5,44 mln zł wobec 8,3 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła odpowiednio 0,96 mln zł wobec 6,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,76 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 31,62 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 7,85 mln zł wobec 14,71 mln zł straty rok wcześniej.

"Wprowadzenie zakazu sprzedaży usług gastronomicznych w lokalach w okresie marzec - maj 2020 r. a następnie od dnia 24 października 2020 r. do 27 maja 2021 r. przełożyło się na istotne pogorszenie sytuacji finansowej grupy. W związku z drastycznym spadkiem wpływów na skutek powyższego zarząd spółki dominującej podjął decyzję o konieczności rozpoczęcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Jednocześnie celem zachowania płynności finansowej w okresie obniżonych wpływów ze sprzedaży spółka wystąpiła z wnioskiem o pomoc na ratowanie do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.), tj. o udzielenie pomocy publicznej […] w formie pożyczki. W dniu 30.04.2021 r. spółka otrzymała decyzję ARP S.A. o udzieleniu pomocy na ratowanie w formie pożyczki w wysokości 14 010 tys. zł, w dniu 9.06.2021 r. w/w środki wpłynęły do spółki, co umożliwiło spółce regulowanie zobowiązań powstałych po dacie układowej" - czytamy w raporcie.

W związku z trudną sytuacją finansową w IV kwartale 2020 roku spółka dominująca otworzyła uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Postępowaniem restrukturyzacyjnym zostały objęte zobowiązania spółki powstałe do dnia 1 listopada 2020 r., przypomniano.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)