Reklama

"Połączenie nastąpiło z dniem 21 czerwca 2021 r., tj. z dniem jego wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby spółki. Połączenie odbyło się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku PEM na spółkę, za akcje spółki, które spółka wyda akcjonariuszom PEM, zgodnie z Planem Połączenia Spółki z PEM z dnia 30 listopada 2020 r., zmienionym w dniu 26 lutego 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Wysokość kapitału zakładowego MCI po wpisie wynosi 51 432 385 zł i dzieli się na 51 432 385 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki wynosi obecnie 51 432 385, przy czym spółka posiada 945 259 akcji własnych, z których nie wykonuje praw udziałowych.

"Z dniem połączenia, spółka (jako spółka przejmująca) wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki PEM (jako spółki przejmowanej), w tym w szczególności stała się właścicielem posiadanych przez PEM 100% akcji MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 17 czerwca 2021 r., że Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez spółkę wraz ze swoim pierwotnym podmiotem dominującym panem Tomaszem Czechowiczem akcji Towarzystwa w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa" - czytamy dalej.

Akcje MCI będą wydawane dotychczasowym akcjonariuszom PEM (innym niż spółka) w zamian za posiadane przez nich akcje PEM zgodnie z planem połączenia, przy zastosowaniu parytetu wymiany ustalonego jako 1: 1. Łącznie wydane zostanie 1 478 825 nowo wyemitowanych akcji serii B1 oraz 945 259 akcji własnych.

Akcje spółki wydane dotychczasowym akcjonariuszom PEM w związku z połączeniem będą uczestniczyć w wypłacie dywidendy za rok obrotowy spółki zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., podano także.

Grupa Private Equity Managers to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. Wczoraj GPW zawiesiła obroty akcjami spółki na głównym rynku od 21 czerwca (do dnia wykluczenia spółki z obrotu) w związku z planowanym połączeniem z MCI Capital.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. Jest notowana na GPW od 2001 r.

(ISBnews)