Reklama

"Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów Instytucjonalnych będzie prowadzony w okresie od dnia 24 czerwca 2021 r. do dnia 1 lipca 2021 r. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy na akcje oferowane w okresie od dnia 2 lipca 2021 r. do dnia 7 lipca 2021 r. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje nowej emisji w okresie od dnia 24 czerwca 2021 r. do dnia 1 lipca 2021 r." - czytamy w prospekcie.

Przydział akcji oferowanych planowany jest na do 8 lipca, zaś zakładany pierwszy dzień notowania akcji istniejących i praw do akcji nowej emisji na GPW - około 2 tygodnie od dnia przydziału, podano także.

"Akcje oferowane będą oferowane w dwóch transzach: dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Inwestorom indywidualnym zaoferowane zostanie około 15% akcji oferowanych. Intencją spółki i oferujących jest zaoferowanie akcji nowej emisji inwestorom indywidualnym, jak również inwestorom instytucjonalnym. Intencją spółki i oferujących jest zaoferowanie akcji sprzedawanych wyłącznie inwestorom instytucjonalnym" - czytamy dalej.

Erbud planuje sprzedać maksymalnie do 18,7% akcji spółki, które posiadać będzie na datę prospektu, natomiast Jacek Leczkowski planuje sprzedać maksymalnie do 24,3% akcji spółki, które posiadać będzie na datę prospektu.

Na datę prospektu większościowym akcjonariuszem spółki jest Erbud (87,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Zakładając, że w ofercie zostaną sprzedane lub objęte wszystkie akcje oferowane, Erbud po jej przeprowadzeniu będzie posiadał 60,7% akcji spółki uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu.

Oferujących będzie obowiązywał 360-dniowy lock-up od dnia pierwszego notowania akcji spółki na GPW, podano także.

Podmiotem pełniącym funkcję globalnego koordynatora oraz zarządzającego księgą popytu Trigon Dom Maklerski.

Ze środków pozyskanych z emisji 60-70 mln zł spółka chce przeznaczyć na zrefinansowanie zakupów dokonanych przed datą prospektu w ramach rozwoju działalności w segmencie realizacji projektów OZE w modelu develop, build and sell. Dalsze 15-20 mln zł wpływów netto z emisji ma zostać przeznaczone na proces przygotowania dewelopmentu - 241 MW projektów farm fotowoltaicznych na wczesnym etapie. Kolejne 95-130 mln zł posłuży do sfinansowania zakupów spółek celowych po Dacie Prospektu, w tym sfinansowanie części projektów będących przedmiotem wczesnych negocjacji prowadzonych na podstawie listów intencyjnych. Potencjał tych projektów to 500-700 MW, wskazano dalej.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud.

(ISBnews)