Pozostała część zysku w kwocie 12,09 mln zł została przeznaczona na kapitał zapasowy.

Zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 1 lipca oraz termin wypłaty dywidendy - na 16 sierpnia 2021 roku, podano w uchwale.

Mirbud odnotował 58,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 28,12 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 19,43 mln zł wobec 7,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)