Reklama

Oferta przewiduje instytucję uprawnionego inwestora - według prospektu, może to być każdy akcjonariusz (lub grupa akcjonariuszy, których aktywami zarządza jedna instytucja), który posiada nie mniej niż 450 000 akcji spółki (co odpowiada nie mniej niż 1% udziału w kapitale zakładowym) na koniec dnia w dniu opublikowania prospektu oraz prawidłowo złożył ważny zapis na akcje po cenie nie niższej niż cena oferowana będzie miał prawo pierwszeństwa do przydziału akcji oferowanych w liczbie zapewniającej, że po emisji akcji oferowanych udział uprawnionego inwestora w kapitale zakładowym spółki pozostanie co najmniej na tym samym poziomie jak przed ofertą. Uprawnionym inwestorem może być zarówno każdy inwestor indywidualny, jak i każdy inwestor instytucjonalny, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa.

Na 2-5 lipca zaplanowano przyjmowanie zapisów od uprawnionych inwestorów będących inwestorami indywidualnymi, a na 2-6 lipca - od inwestorów indywidualnych innych niż uprawnieni inwestorzy. Na 5 lipca przewidziano zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród uprawnionych inwestorów będących inwestorami instytucjonalnymi, a na 7 lipca - wśród inwestorów instytucjonalnych innych niż uprawnieni inwestorzy. Także 7 lipca ma zostać opublikowana liczba akcji wstępnie alokowanych oraz cena oferowana. 8-12 lipca ma odbyć się przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

Do 14 lipca zaplanowano ewentualne zapisy składane przez inwestorów zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie współprowadzących księgę popytu lub Trigon albo ich podmiotów powiązanych w wykonaniu umowy o gwarantowanie oferty.

Ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych i ich podział według kategorii inwestorów zaplanowano na 14 lipca, a przydział akcji - na 15 lipca. Zakładany pierwszy dzień notowania praw do akcji oferowanych na GPW to 22 lipca, podano w prospekcie.

W komunikacie aktualizującym podano, że 1 lipca Celon Pharma zawarł z Citigroup Global Markets Europe AG, Domem Maklerskim Banku Handlowego, Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska pełniącymi funkcję koordynatorów i współprowadzących księgę popytu, Jefferies International Ltd, Jefferies GmbH pełniącymi funkcję współprowadzących księgę popytu oraz Trigon Dom Maklerski, Trigon Investment Banking pełniącymi funkcję współmenadżerów oferty warunkową umowę o gwarantowanie oferty dotyczącą akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym.

"Zgodnie z umową o gwarantowanie oferty, spółka oraz Glatton sp. z o.o., będący większościowym akcjonariuszem spółki, zaciągnęli wobec globalnych współkoordynatorów zobowiązania ograniczające m.in. możliwość oferowania, zbywania lub obciążania przez te podmioty akcji spółki […]. Na dzień prospektu, umowne ograniczenia zbywalności akcji dotyczą łącznie 30 003 531 akcji spółki, co stanowi około 66,67% akcji w kapitale zakładowym spółki" - czytamy w komunikacie.

Jak zapowiedziano w prospekcie, w umowie o gwarantowanie oferty spółka miała się zobowiązać do lock-upu na 365 dni.

"Spółka oczekuje uzyskania wpływów brutto z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty na poziomie do około 270 mln zł (około 60 mln euro)" - czytamy w prospekcie.

"Wpływy netto z emisji akcji oferowanych, w niżej wskazanych proporcjach, spółka zamierza przeznaczyć przede wszystkim na sfinansowanie poniższych działań:

a) ok. 247,5 mln zł (55 mln euro) na finansowanie projektów leków innowacyjnych, w tym:

(i) ok. 45-90 mln zł (10-20 mln euro) na finansowanie udziału spółki w fazie III prób klinicznych projektu Falkieri, dotyczącego zastosowania esketaminy w leczeniu depresji lekoopornej (spółka zamierza komercjalizować Falkieri w Europie samodzielnie).;

(ii) ok. 22,5-45 mln zł (5-10 mln euro) na finansowanie rozwoju CPL'116 (dualnego inhibitora kinaz JAK/ROCK w leczeniu wielu różny schorzeń autoimmunologicznych o podłożu zapalnym i/lub zwłóknieniowym).

(iii) ok. 112,5-180 mln zł (25-40 mln euro) na finansowanie pozostałych projektów innowacyjnych Spółki, w tym:

• finansowanie Fazy II prób klinicznych najbardziej zaawansowanych projektów leków innowacyjnych:

(i) CPL'36 dotyczący zastosowania inhibitora PDE10a w leczeniu schizofrenii i zaburzeń psychoruchowych, (ii) CPL'280 dotyczący zastosowania agonisty GPR40 w leczeniu cukrzycy i neuropatii cukrzycowej oraz (iii) CPL'110 dotyczący zastosowania inhibitora FGFR w leczeniu guzów litych (pęcherza moczowego, płuc, żołądka);

• finansowanie innych projektów leków innowacyjnych;

b) ok. 11,3 mln zł (2,5 mln euro ) na finansowanie innych ogólnych celów korporacyjnych" - wymieniono dalej.

Intencją spółki jest realizacja wyżej wymienionych celów równolegle.

"W ocenie spółki, pozyskanie z emisji akcji oferowanych środków w wysokości 268,2 mln zł (około 60 mln euro) brutto będzie wystarczające do realizacji celów emisji. W przypadku pojawienia się okoliczności - zarówno zewnętrznych, niezależnych od spółki, jak i wewnętrznych, leżących po stronie spółki, które mogą skutkować uniemożliwieniem lub w istotny sposób utrudnieniem realizacji przyjętych celów emisji w założonym czasie, spółka rozważy możliwość: (i) przesunięcia w czasie realizacji przyjętych celów, (ii) przesunięcia kwot pomiędzy celami lub (iii) częściowej lub całkowitej zmiany celów emisji" -napisano także w dokumencie.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)