"Na podstawie umowy Columbus ma swobodne prawo do oceny projektów przygotowywanych do realizacji przez partnera i decydowania o ich nabyciu lub odmowie nabycia (każdy projekt realizowany będzie w ramach osobnej spółki celowej). Jednocześnie Columbus na podstawie umowy w okresie od dnia jej podpisania do momentu udzielenia pożyczki na zapłatę zaliczki na uzyskanie warunków przyłączenia nabywa prawo pierwokupu spółek celowych realizujących projekty. Z kolei od momentu udzielenia tej pożyczki do uzyskania pozwolenia na budowę przez spółkę celową realizującą dany projekt Columbus ma wyłączność nabycia poszczególnych projektów (spółek celowych) realizowanych przez partnera lub które będą realizowane przez partnera. W przypadku, gdy w okresie wyłączności partner lub dana spółka celowa rozporządzi projektem, także pośrednio poprzez sprzedaż udziałów w spółce celowej realizującej projekt, partner zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Columbus karę umowną w wysokości 50 tys. euro za każdy 1MW" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową, partner zobowiązany jest na własny koszt dokładać wszelkich starań i wykonywać wszystkie czynności niezbędne do realizacji danego projektu aż do momentu uzyskania przez spółkę celową, w której dany projekt jest realizowany, pozwolenia na budowę.

Reklama

Deweloper jest zobowiązany w terminie 10 dni roboczych od daty uzyskania przez daną spółkę celową ostatecznej i prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę danego projektu powiadomić Columbus, który ma 30 dni na przyjęcie oferty lub ofert sprzedaży 100% udziałów w danej spółce celowej, wskazano również.

Decyzja co do zakupu danego projektu będzie poprzedzona przeprowadzeniem badania due diligence. W przypadku zgłoszenia chęci nabycia danego projektu (spółki celowej) Columbus udzieli tej spółce celowej pożyczki (w kwocie wymaganej do opłacenia zaliczki na opłatę przyłączeniową ustaloną dla danego projektu, która to kwota zostanie bezpośrednio zapłacona na rachunek operatora systemu dystrybucyjnego), która zostanie zabezpieczona m.in.: zastawem rejestrowym na 50% udziałach tej spółki celowej, poddaniem się egzekucji przez partnera oraz umową przelewu na zabezpieczenie roszczeń Columbus wierzytelności wobec operatora systemu dystrybucyjnego dotyczącej zaliczki (lub jej części) uiszczonej na poczet opłaty przyłączeniowej.

"Zarząd wskazuje, iż obecnie projekty instalacji fotowoltaicznych, których dotyczy umowa znajdują się na wczesnym etapie, tj. procedur poprzedzających uzyskanie warunków przyłączenia" - podkreślono.

Umowa obowiązuje przez okres 4 lat od jej zawarcia.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)