"Gmina Miasto Szczecin [zamawiający] działająca w imieniu własnym oraz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji [...] po odrzuceniu oferty wykonawcy, która została najwyżej oceniona [...] dokonał ponownej oceny ofert, w wyniku której oferta złożona przez emitenta została najwyżej oceniona" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji zadania: 720 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, podano również.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 901 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)