Strata operacyjna wyniosła 0,68 mln zł wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,34 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 24,72 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2021 r. spółka miała 3,2 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 51,11 mln zł w porównaniu z 46,54 mln zł rok wcześniej. Zysk netto ogółem, uwzględniający 28,38 mln zł zysku netto z działalności zaniechanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 25,19 mln zł wobec 4,22 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na zanotowany zysk netto z działalności zaniechanej największy wpływ miało ujęcie transakcji zbycia udziałów OTP Sp. z o.o. […] W wyniku netto działalności kontynuowanej ujęte natomiast zostały w/w koszty transakcyjne związane z dezinwestycją oraz koszty spłaty całkowitej finansowania akwizycyjnego" - czytamy w raporcie.

Najwyższe przychody w I półroczu 2021 r. wypracował transport chemii (31 077 tys. zł) przy jednoczesnym wzroście sprzedaży na poziomie +16,3%. Najwyższą dynamikę sprzedaży zanotowała natomiast transport płynnych ładunków spożywczych (+22,3%), podano także.

"Po zeszłorocznej stabilizacji poziomów sprzedażowych będących skutkiem pandemii, sprzedaż usług transportu płynnej chemii powróciła do dwucyfrowej dynamiki sprzedaży. Jest to konsekwencją wysokiej specjalizacji i dywersyfikacji klientów na rynkach zagranicznych oraz wzrostu popytu na usługi przewozowe w segmentach chemicznym i spożywczym. Spadek transportu mas bitumicznych (-22,6%) wynika głównie z utrzymującego się mniejszego zapotrzebowania na transport tego produktu i mniejszej liczby zleceń od głównego klienta spółki" - napisano w raporcie.

Wynik EBITDA grupy w I pół. br. wyniósł 2,74 mln zł wobec 5,34 mln zł rok wcześniej, zaś EBITDA oczyszczona (o jednorazowe koszty sprzedaży OTP) wyniosła odpowiednio: 5,42 mln zł wobec 5,34 mln zł rok wcześniej.

"Na wynik EBITDA I półrocza 2021 r. najistotniejszy wpływ miało uwzględnienie w tymże okresie w kosztach ogólnego zarządu działalności kontynuowanej jednorazowych kosztów związanych z dezinwestycją jaką była sprzedaż 100% udziałów spółki OTP Sp. z o.o. (wpływ na wynik -2 672 tys. zł). EBITDA (oczyszczona o jednorazowe koszty sprzedaży OTP) wyniosła w I półroczu 2021 r. 5 415 tys. zł i była wyższa stosunku do I półrocza 2020 r. o 1,4%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 1,06 mln zł wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2020 r. miała 100,1 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)