Reklama

"W perspektywie średniookresowej intencją spółki jest wypłata dywidendy na poziomie nie niższym niż 50% zysku netto za dany rok obrotowy. Intencją spółki jest wypłata dywidendy, o ile pozwolą na to możliwości finansowe spółki, warunki rynkowe oraz bieżące potrzeby inwestycyjne. W przypadku gdy bieżące potrzeby inwestycyjne spółki, w tym konieczność realizacji celów oferty lub nieuzyskanie wystarczających środków z oferty, wymagać będą od spółki zmiany polityki dywidendowej, spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia takiej decyzji" - czytamy w prospekcie.

28 czerwca 2021 r. zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki zatwierdziło wypłatę dywidendy z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020 r. w kwocie 72,17 mln zł w następujący sposób: (a) kwotę 6,53 mln zł przeznaczono na fundusz celowy utworzony dla celów umorzenia udziałów własnych; (b) kwotę 65,63 mln zł przeznaczono na wypłatę dywidendy. Kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy została powiększona o 38,04 mln zł przeniesione z pozostałych kapitałów rezerwowych. Łączna wartość dywidendy zadeklarowanej do wypłacenia w roku 2021 wyniosła 103,67 mln zł, z czego, na datę prospektu, wypłacone zostało 79,77 mln zł, a pozostała część ujęta została w zobowiązaniach krótkoterminowych.

W 2020 r. zysk netto spółki wyniósł 98,05 mln zł wobec 52,5 mln zł rok wcześniej.

Jak podano w opublikowanym dziś prospekcie emisyjnym, oferta publiczna do 22 380 626 istniejących akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego, Grupy Pracuj rozpoczyna się dziś od przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych oraz book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje po cenie maksymalnej ustalonej na 82 zł za akcję.

Według harmonogramu oferty, pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW planowany jest na 9 grudnia 2021 r. (lub w okolicach tej daty).

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej.

(ISBnews)