Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3,14 mln zł wobec 1,91 mln zł straty rok wcześniej.

Rentowność EBITDA wyniosła 4,95% wobec 1,06% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,8 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 92,96 mln zł rok wcześniej.

"Pozytywny wpływ na wyniki III kwartału miał wzrost obrotów przy jednoczesnym nieznacznym wzroście osiągniętej marży, jak również brak istotnych odpisów na pokrycie przyszłych strat na realizowanych kontraktach, co miało miejsce w okresie porównywalnym. Odnotowane wyniki pokazują, że Grupa wykorzystuje wypracowany w poprzednich latach potencjał i uzyskuje pozytywne efekty działalności" - czytamy w raporcie.

"W III kwartale 2021 r. wskaźniki rentowności grupy kapitałowej Wasko uległy poprawie w stosunku do poziomu odnotowanego w okresie porównywanym. Na szczególną uwagę zasługuje poprawa wskaźników na poziomie rentowności operacyjnej, EBITDA oraz brutto i netto, co wynika przede wszystkim z zawiązania w III kwartale 2020 r. rezerw na przewidywane straty na realizowanych kontraktach oraz wyższej rentowności realizowanych kontraktów w III kwartale 2021. Należy zaznaczyć, że poprawę wskaźników rentowności Grupa Wasko osiągnęła przy jednoczesnym wzroście obrotów" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 330,47 mln zł w porównaniu z 267,07 mln zł rok wcześniej. Rentowność EBITDA wyniosła 5,47% wobec 3,5% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 12,77 mln zł wobec 2,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 458,5 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)