Zysk operacyjny wyniósł 2,25 mln zł wobec 2,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,35 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 28,35 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 1,75 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 84,46 mln zł w porównaniu z 74,88 mln zł rok wcześniej. Zysk netto ogółem, (uwzględniający 28,38 mln zł zysku netto z działalności zaniechanej), przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 26,63 mln zł wobec 8,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność zaniechana stanowi działalność spółki OTP, co związane było z zakwalifikowaniem do sprzedaży 100% udziałów tej spółki, w związku z zawarciem z PKN Orlen warunkowej umowy sprzedaży udziałów za cenę 89,2 mln zł. Utrata kontroli nad OTP nastąpiła 31 marca 2021 roku tj. po spełnieniu się określonych warunków zawieszających, podpisaniu umowy rozporządzającej i zapłaty ceny zakupu. Ostateczna cena sprzedaży udziałów wyniosła 101,43 mln zł, wyjaśniono.

"Grupa kapitałowa Trans Polonia w okresie 9 miesięcy kończących się 30 września 2021 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 84 459 tys. zł i zanotowała wzrost sprzedaży w wysokości 12,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego, w którym to przychody wyniosły 74 884 tys. zł. [...] Najwyższe przychody po 3 kwartałach 2021 r. wypracował transport chemii (48 430 tys. zł) przy jednoczesnym wzroście sprzedaży na poziomie +19%. Transport płynnych ładunków spożywczych natomiast zanotował dynamikę +20,8% przy wysokości sprzedaży na poziomie 14 285 tys. zł. W przypadku transportu płynnych chemikaliów i ładunków spożywczych grupa systematycznie notuje wzrosty sprzedaży dzięki dywersyfikacji portfela klientów oraz prowadzonym inwestycjom w nowoczesny tabor transportowy. Transport mas bitumicznych z kolei zanotował spadek przychodów (-21,8%), który wynika głównie z utrzymującego się mniejszego zapotrzebowania na transport tego produktu i mniejszej liczby zleceń od głównego klienta spółki. Ponadto w 3 kwartale grupa wygenerowała 2 585 tys. zł przychodów z tytułu transportu LPG w ramach kontraktu obowiązującego od 1 lipca 2021 r. na obsługę stacji paliw Circle K na ternie Polski" - czytamy w raporcie.

Wynik EBITDA w I-III kw. 2021 wyniósł 7,73 mln zł wobec 9,34 mln zł rok wcześniej. EBITDA (oczyszczona o jednorazowe koszty sprzedaży OTP) wyniosła po 3 kwartałach 2021 r. 10,4 mln zł i była wyższa stosunku do 3 kwartałów 2020 r. o 11,4%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 1,29 mln zł wobec 2,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2020 r. miała 100,1 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)