Reklama

"Wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółki Trakcja S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku:

  • Przychody ze sprzedaży: 792 849 tys. zł
  • Zysk brutto ze sprzedaży: 22 780 tys. zł
  • EBITDA: 28 635 tys. zł
  • Zysk brutto: 34 550 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

W IV kwartale 2021 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na EBITDA i zysk brutto spółki był dodatni i wyniósł 2 170 tys. zł, podano także.

Ponadto na zaprezentowane powyżej szacunki wyników IV kwartału 2021 roku miały wpływ:

- uzyskanie przychodu z tytułu dywidendy od spółki zależnej AB Kauno Tiltai, w kwocie 45 347 tys. zł;

- transakcja sprzedaży nieruchomości przy ul. Oliwskiej w Warszawie za kwotę 25 000 tys. zł.

"Ponadto, powyższe szacunki wyników nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów. W szczególności spółka nie przeprowadziła dotychczas, tj. do dnia publikacji niniejszego raportu, testów na utratę wartości inwestycji w jednostkach zależnych, w związku z czym nie zostały ujęte w zaprezentowanych szacunkowych wynikach spółki ewentualne odpisy aktualizujące wartość inwestycji. Istotnymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na szacunki wartości inwestycji, a tym samym na wynik testów na utratę wartości inwestycji, są rentowność realizowanych kontraktów budowlanych oraz przyjęty poziom stopy dyskontowej (przyjęty poziom EBITDA i WACC, który uzależniony jest m.in. od poziomu rynkowych stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2021 roku)" - czytamy dalej.

Ostateczne wyniki finansowe spółki zostaną przekazane w jednostkowym raporcie rocznym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany 31 marca 2022 roku.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)