Reklama

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki z kwoty 328 678,9 zł do kwoty nie niższej niż 328 679 zł i nie wyższej niż 428 678,9 zł tj. o kwotę nie niższą niż 0,1 zł i nie wyższą niż 100 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1 000 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy w projekcie uchwały.

Akcje serii I oraz PDA będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także.

"Akcje serii I zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze oferty publicznej. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji akcji serii I pozwolą na realizację celów strategicznych spółki oraz dalszy rozwój jej działalności w zakresie dotychczasowym, jak również poprzez realizację nowych inwestycji. Ponadto dzięki przeprowadzeniu emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy, w związku z czym dojdzie do większego rozproszenia akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie spełnienie kryteriów dopuszczenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewnienie płynności obrotu akcjami spółki na tym rynku" - czytamy w uzasadnieniu.

Akcjonariusze podejmą także uchwałę w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym.

W zaktualizowanej strategii rozwoju na lata 2022-2024 Bioceltix podał, że szacuje całkowite koszty działalności do końca 2024 r. na ok. 67 mln zł, z czego ok. 7 mln zł spółka ma zabezpieczone w postaci środków na rachunku bankowym oraz w formie przyznanych dotacji, natomiast kwota do ok. 60 mln zł będzie konieczna do pozyskania ze źródeł zewnętrznych. W związku z tym spółka planuje poddać pod głosowanie akcjonariuszom uchwałę przewidującą podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, jak również uchwałę w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Bioceltix planuje w latach 2022-2024 w odniesieniu do projektów aktualnie realizowanych: ukończenie rozwoju produktu leczniczego BCX-CM-J przeznaczonego do leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów u psów w podaniu dostawowym, wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na obszarze UE oraz Wielkiej Brytanii; ukończenie rozwoju produktu leczniczego BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów w podaniu dożylnym, wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na obszarze UE oraz Wielkiej Brytanii oraz ukończenie rozwoju produktu leczniczego BCX-EM przeznaczonego do leczenia zapalenia stawów u koni w podaniu dostawowym, wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na obszarze UE oraz Wielkiej Brytanii. Nakłady kapitałowe na realizację tych projektów oszacowano na ok. 17 mln zł netto.

W ramach nowych projektów, na które spółka planuje przeznaczyć do ok. 20 mln zł netto planowany jest: rozwój produktu leczniczego przeznaczonego do leczenia ochwatu u koni; rozwój produktów leczniczych bazujących na mezenchymalnych komórkach macierzystych kocich; rozwój produktu leczniczego przeznaczonego do leczenia nieswoistego zapalenia jelit u psów; rozwój produktu leczniczego przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów, w oparciu o wykorzystanie związków biologicznie aktywnych (głównie białek) produkowanych i wydzielanych przez mezenchymalne komórki macierzyste w procesie wzrostu i podziału,a także eksperymentalną weryfikację możliwości wykorzystania sekretomu pochodzenia zwierzęcego do leczenia atopowego zapalenia skóry u ludzi.

Spółka oszacowała także, że nakłady na sprzęt oraz infrastrukturę wyniosą do ok. 7 mln zł netto, nakłady na utrzymanie przestrzeni laboratoryjnej, wytwórni oraz standardu farmaceutycznego - na ok. 6 mln zł netto, pozostałe koszty, w tym Business Development oraz działania związane z wprowadzeniem przyszłych produktów do obrotu na rynku amerykańskim - na ok. 11 mln zł netto oraz koszty ogólnego zarządu - na ok. 6 mln zł.

Bioceltix jest spółką biotechnologiczną rozwijającą nowoczesne produkty lecznicze dla zwierząt towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni. Firma rozwija autorską technologię wytwarzania leków biologicznych w oparciu o mezenchymalne komórki macierzyste. Spółka jest notowana na NewConnect od listopada 2021 roku.

(ISBnews)