Zysk operacyjny wyniósł 113,29 mln zł wobec 254,31 mln zł zysku rok wcześniej. Jednocześnie EBITDA wyniosła 157 mln zł w porównaniu z 291,8 mln zł za rok 2020.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 917,55 mln zł w 2021 r. wobec 1 320,09 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Pomimo konieczności funkcjonowania kolejny rok z rzędu w warunkach pandemii, przychody grupy w 2021 roku osiągnęły poziom 917,5 mln zł, wypracowaliśmy zysk netto [ogółem] w wysokości 85,7 mln zł, a EBITDA osiągnęła poziom 157 mln zł. Rok 2021 nie przyniósł długo wyczekiwanych rozstrzygnięć dotyczących funduszy europejskich w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz tzw. Krajowego Planu Odbudowy. W momencie, kiedy w większości krajów europejskich rozpoczyna się realizacja ambitnych programów zakupu nowego taboru, w Polsce w 2021 roku rozstrzygnięto zaledwie jedno postępowanie na dostawę nowych zespołów trakcyjnych. Pomimo tak trudnego rynku, zawarliśmy umowy o wartości 586 mln zł" - napisał prezes Zbigniew Konieczek w liście załączonym do raportu rocznego.

Miniony rok na rynku lokomotyw elektrycznych wykazywał się większym ruchem w porównaniu do rynku pojazdów pasażerskich, ocenił prezes.

"Podpisaliśmy umowę z PKP Intercity na dostawę 10 szt. czteroosiowych wielosystemowych lokomotyw elektrycznych Griffin z dopuszczeniem do eksploatacji na terenie Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii oraz Węgier z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejne 5 szt. Ponadto złożyliśmy wniosek o dopuszczenie do wzięcia udziału w dialogu technicznym na największy przetarg ostatnich lat dot. dostaw 38 szt. siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull oraz 45 szt. lokomotyw wielosystemowych. Złożyliśmy również wniosek o udział w dialogu technicznym w postępowaniu na dostawę 63 szt. czteroosiowych wielosystemowych lokomotyw elektrycznych z opcją rozszerzenia zamówienia o 32 szt., oraz w dialogu technicznych ogłoszonym przez PKP LHS na dostawę nowych sześcioosiowych lokomotyw spalinowych" - wymienił Konieczek.

Przychody grupy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 917,5 mln zł i były niższe o 402,5 mln zł (-30,5%) w porównaniu do roku 2020. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 192,5 mln zł i była niższa o 179,3 mln zł (-48,2%). W ujęciu procentowym marża ta zmniejszyła się o 7,2 punktów procentowych: z 28,2% w 2020 do 21% w roku 2021. W 2021 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 85,7 mln zł, czyli o 133,2 mln mniej niż w roku 2020.

Czynniki które wpłynęły na osiągnięte wyniki były wg Newagu następujące:

* struktura realizowanego portfela zamówień z przewagą sprzedaży pojazdów pasażerskich (elektrycznych zespołów trakcyjnych o wyższej od innych produktów pracochłonności), efektywne zarządzanie budżetami projektów co było istotne z punktu widzenia rosnących cen stali i innych komponentów; osłabienia złotówki (średni kurs euro był wyższy o 2,75% w stosunku do roku 2020); przesunięcie sprzedaży 12 lokomotyw Dragon MST na rok 2022;

* transakcja wykupu przez emitenta z leasingu pięciu lokomotyw Dragon, i odsprzedaż po ustalonej w umowie pierwotnej cenie dotychczasowemu dzierżawcy; wartość sprzedaży zakwalifikowanej jako sprzedaż towarów wyniosła 55,3 mln zł przy marży 6,8 punktów procentowych,

* niższa niż w roku 2020 wysokość marży brutto na sprzedaży (-179,3 mln zł);

* wzrost kosztów ogólnego zarządu (+3,2 mln zł, +3,6%) r/r;

* dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej 15,5 mln zł (- 26,7 mln zł w roku 2020); główne pozycje po stronie pozostałych przychodów operacyjnych to zysk ze sprzedaży aktywów trwałych (+9,2 mln zł), zwrot zapłaconych kar umownych (3,5 mln zł), przychody ze sprzedaży złomu (2,3 mln zł), przyznanego dofinansowania do wynagrodzeń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z związku z COVID-19 w wysokości 6,3 mln zł; główne pozycje po stronie pozostałych kosztów operacyjnych to odpis aktualizujący należności (4,1 mln zł), kary umowne (0,99 mln zł) oraz likwidacja zapasów materiałów (1,3 mln zł);

* ujemny wynik na działalności finansowej -16,1 mln zł (-15,9 w roku poprzednim) jako pochodna wartości produkcji w toku oraz zmiany wysokości stóp procentowych;

* efektywna stopa podatku dochodowego która wyniosła 11,8%; jest to efekt rozliczenia wsparcia (9 mln zł) w postaci prawa do zwolnienia od podatku dochodowego w wysokości do 35 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, wymieniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 33,58 mln zł wobec 169,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 917,55 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)