Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 57,44 mln zł wobec 62,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 598,99 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 1 244,79 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa Budimex odnotowała znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży, przede wszystkim w części budowlanej. Wysoki portfel zamówień oraz relatywnie dobre warunki pogodowe pozwoliły zwiększyć skalę przychodów segmentu budowlanego o 21,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dodatkowo część istotnych kontraktów drogowych realizowanych w formule 'projektuj i buduj' przechodzi w tym roku w fazę realizacji, co w kolejnych kwartałach będzie się przekładało na wzrost sprzedaży w tym obszarze. Rentowność operacyjna oraz rentowność brutto Grupy Budimex uległa pogorszeniu, głównie ze względu na spadek rentowności segmentu budowlanego" - czytamy w raporcie.

Wojna w Ukrainie rozpoczęta 24 lutego 2022 roku nie ma bezpośredniego wpływu na działalność Grupy Budimex. Grupa nie realizuje kontraktów w Ukrainie, Rosji i Białorusi. Spółki z Grupy Budimex nie mają także istotnej ekspozycji na usługi świadczone przez podmioty z kapitałem wschodnim. Niemniej jednak ograniczenie importu surowców wykorzystywanych w sektorze budowlanym, w tym rudy żelaza, oraz wahania cen ropy mają znaczący wpływ na funkcjonowanie sektora budowlanego. Ponadto, w sektorze obserwowany jest odpływ pracowników z Ukrainy, natomiast skala tego zjawiska oraz wpływ na działalność branży jest aktualnie trudny do oceny, podano także.

Wzrost cen kluczowych asortymentów ma wpływ na rentowność kontraktów długoterminowych, szczególnie tych, które znajdują się w początkowej fazie realizacji. Wzrost cen stali może mieć również bezpośrednie przełożenie na rentowność kontraktów prowadzonych przez Mostostal Kraków SA., czytamy dalej.

Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex jest stabilna i pozwala na niezakłócone funkcjonowanie w okresie nadchodzących kwartałów. Obserwowana w ostatnim kwartale seria podwyżek stóp procentowych pociągnęła za sobą wzrost średniego oprocentowania depozytów bankowych. W konsekwencji Grupa Budimex odnotowała znaczącą poprawę wyniku na działalności finansowej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W nadchodzących kwartałach roku 2022 spodziewana jest kontynuacja tego trendu. W okresie po 31 marca 2022 roku do dnia sporządzenia skróconego sprawozdania skonsolidowanego nie miały miejsca żadne inne istotne wydarzenia, wskazała spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2022 r. wyniósł 51,63 mln zł wobec 220,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)