O spadku zysku netto w II kw. 2022 r. zdecydowały koszty systemu ochrony instytucjonalnej, wzrost rezerw na kredyty hipoteczne CHF oraz jednorazowy wzrost kosztów operacyjnych, wskazał bank.

"W drugim kwartale słowem-kluczem była dla nas odpowiedzialność. Kierowani odpowiedzialnym podejściem do zarządzania bilansem oraz do całego sektora finansowego zawiązaliśmy dodatkowe rezerwy na kredyty hipoteczne w CHF oraz ponieśliśmy koszty systemu ochrony instytucjonalnej. Choć trzeba podkreślić, że biznesowo nadal rozwijaliśmy się, szczególnie w przypadku bankowości dla firm, gdzie pod względem tempa wzrostu aktywów odnotowaliśmy wynik lepszy od naszych głównych konkurentów. Zwiększyliśmy wyraźnie wyniki odsetkowy i prowizyjny, wciąż ogromną wagę przykładaliśmy do efektywności i transformacji cyfrowej, co przyniosło wymierne rezultaty" - powiedział prezes Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

Reklama

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 566,51 mln zł wobec 1 339,45 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 715,86 mln zł wobec 672,75 mln zł rok wcześniej.

"Podobnie jak w pierwszym kwartale, tak i w drugim, na uwagę zasługuje wzrost wolumenów kredytowych w segmentach biznesowych. W przypadku dużych korporacji wzrost wolumenu kredytów wyniósł 16%, a w przypadku firm z segmentu MŚP i MID aż 27% w ujęciu rok do roku" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik koszty/dochody spadł w II kw. 2022 r. do 37% z 45% w II kw. 2021 r. Strategiczny cel Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42%.

Wskaźnik ROE w II kw. 2022 r. wyniósł 8,2% wobec zapisanego w strategii Banku Pekao celu 10-proc. ROE w 2024 r.

Koszty operacyjne w II kw. 2022 r. były obciążone zdarzeniami jednorazowymi i były o 16,4% wyższe niż rok wcześniej oraz o 10,9% wyższe wobec I kw. 2022 r., przy wzroście kosztów w pierwszym półroczu 2022 r. znacznie poniżej inflacji (+4,7%), wymieniono w informacji.

"W pogarszającym się otoczeniu gospodarczym jeszcze większego znaczenia nabiera odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem. Pozwoliło ono utrzymać standardowe koszty ryzyka banku pod pełną kontrolą. W II kw. 2022 r. znalazły się one na poziomie 51 pb. W strategii na 2024 r. założony jest poziom 50-60 pb" - czytamy dalej.

W II kwartale wyniki Pekao obciążyła rezerwa na wpłatę do funduszu pomocowego systemu ochrony instytucjonalnej w wysokości 440 mln zł brutto. W ciężar II kwartału bank utworzył również rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych na 404 mln zł.

"Ponadto, jak bank informował w połowie lipca, na wyniki kolejnego, III kwartału 2022 r., istotny wpływ będzie miało ujęcie kosztu związanego z modyfikacją umów złotowych kredytów hipotecznych z tytułu zawieszenia spłat kredytu tzw. 'wakacje kredytowe' w łącznej kwocie 2,429 mld zł brutto. W konsekwencji Bank Pekao oraz grupa kapitałowa spodziewają się ujemnego wyniku finansowego za III kwartał 2022 r." - wskazano także.

Pekao podkreśla, że utrzymuje wysoką bazę kapitałową. Na koniec czerwca łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,6%, a Tier1 14,8%.

Aktywa razem banku wyniosły 277,57 mld zł na koniec II kw. 2022 r. wobec 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

W I poł. 2022 r. bank miał 1 375,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 850,43 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 1 460,51 mln zł wobec 891,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)