Zysk operacyjny wyniósł 86,03 mln zł wobec 77,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 110,29 mln zł wobec 101,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe sięgnęły 775,65 mln zł w r.obr. 2021/2022 wobec 673,17 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Dynamika przychodów ze sprzedaży po raz kolejny osiąga rekordowy poziom dochodząc do 15,2%. Sprzedaż na najważniejszym dla Grupy Ambra rynku polskim rośnie o 12%. Wzrosty na rynkach zagranicznych przekraczają 20%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Największa kategoria produktów - wina spokojne - rośnie o 8,3%, co jest wynikiem zdecydowanie powyżej dynamiki całej kategorii rynkowej. Pozytywnie wpływają odbudowa konsumpcji w gastronomii oraz świetne wyniki rynkowe Winiarni Zamojskiej" - czytamy dalej.

Sprzedaż win spokojnych wzrosła o 26,8 mln zł, tj. o 8,3% r/r, zaś win musujących - o 39,3 mln zł, tj. 29,2% r/r. Sprzedaż alkoholi mocnych zwiększyła się o 15,1 mln zł, tj. o 21,9%, zaś napojów bezalkoholowych - o 11,1 mln zł, tj. o 17,1% r/r, wymieniono w sprawozdaniu.

Jak podkreśla zarząd, szybki wzrost sprzedaży przełożył się jednak na nieco wolniejszy wzrost wyników finansowych.

"Zysk operacyjny zwiększył się o 10%, a zysk netto o ponad 13%. Rentowność sprzedaży ucierpiała na skutek rosnącej presji kosztowej, a wprowadzane podwyżki cen sprzedaży nie w pełni zrekompensowały wzrost kosztów zakupu. Jednocześnie niepewna sytuacja w łańcuchach dostaw powoduje konieczność zwiększenia poziomu zapasów, co z jednej strony zabezpiecza przed ryzykiem niedostępności kluczowych produktów, surowców i materiałów, natomiast z drugiej strony wpływa na pogorszenie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Pomimo tych niekorzystnych zjawisk sytuacja finansowa Grupy Ambra jest stabilna i bezpieczna, a zadłużenie na niskim poziomie. Pozwala to zarządowi po raz kolejny zaproponować zwiększoną do 1 zł kwotę dywidendy na akcję" - napisano w liście zarządu dołączonym do raportu.

Presja inflacyjna wpłynęła na wzrost pozostałych kosztów działalności operacyjnej o 20,5%, w szczególności energii, paliw, kosztów IT. Tempo wzrostu kosztów wynagrodzeń spadło w porównaniu do roku poprzedniego i wynosi 10,4%, podano także w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2021/2022 wyniósł 30,31 mln zł wobec 44,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Ambra to największy w Polsce producent, importer i dystrybutor win. Spółka jest notowana na GPW od połowy 2005 roku.

(ISBnews)