Zysk netto wyniósł 82,4 mld zł i był wyższy o 8,5 mld zł od uzyskanego w 1 kwartale 2022 roku, a strata netto wyniosła 23,7 mld zł i zwiększyła się o 8,7 mld zł w skali roku.

Przychody ogółem były wyższe o 18 procent

Zysk netto wykazało 70,5 proc. ogółu przedsiębiorstw wobec 70,6 proc. rok wcześniej. W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 76,2 proc. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 71,9 mld zł i był niższy o 2,5 proc. w stosunku do 1 kwartału 2022 roku. Zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 5,3 mld zł wobec minus 1,2 mld zł w 1 kwartale 2022 roku).

Reklama

GUS podaje, że przychody ogółem były wyższe o 18,0 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 19,1 proc. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 93,6 proc. przed rokiem do 94,5 proc. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 17,5 proc., a koszty tej działalności – o 19,0 proc.

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły o 7,2 proc. r/r do 40,5 mld zł w I kw. br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

"Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w I kwartale br. wyniosły 40,5 mld zł i były (w cenach stałych) o 7,2 proc. wyższe niż przed rokiem (w I kwartale ub. roku odnotowano wzrost o 1,3 proc.). Zwiększyły się nakłady na budynki i budowle - o 4,9 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 1,4 proc.), na zakupy - o 8,4 proc., w tym na środki transportu - o 15,1 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 5,4 proc.) oraz na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia - o 5,9 proc. (wobec spadku przed rokiem o 0,3 proc.). Udział zakupów w nakładach zmniejszył się z 64,1 proc. w I kwartale ub. roku do 63,4 proc." - czytamy w komunikacie.

Wzrost nakładów (w cenach bieżących) notowano w większości sekcji, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 59,4 proc. wobec spadku przed rokiem o 8 proc.), górnictwie i wydobywaniu (o 55,0 proc. wobec spadku przed rokiem o 1 proc.), budownictwie (o 20,1 proc. wobec spadku przed rokiem o 32 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 19,8 proc. wobec wzrostu o 19,7 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 17,7 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 17,6 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 12,8 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 33,1 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (o 12 proc. wobec wzrostu o 10,4 proc.), podano także.

Spadek nakładów notowano w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (o 33,6 proc. wobec spadku przed rokiem o 13,2 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 1,9 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 0,9 proc.), podał GUS.