Wniosek wpłynął 16 października br., sprawa jest w toku.

"Zamierzona koncentracja dotyczy przejęcia przez Semper Simul Foundation z siedzibą w mieście Valletta, Malta, kontroli nad LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, poprzez pośrednie i bezpośrednie nabycie akcji dających prawo do ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Podmiotami bezpośrednio uczestniczącymi w zamierzonej koncentracji będą inwestor oraz spółka" - czytamy w komunikacie.

Inwestor jest fundacją prywatną, której głównym przedmiotem działalności jest zarządzanie majątkiem własnym, zlokalizowanym głównie na terenie Polski. Spółka jest jednostką dominującą grupy kapitałowej prowadzącej działalność przede wszystkim na rynku sprzedaży detalicznej odzieży. Działalność grupy kapitałowej prowadzona jest poprzez sieć sprzedaży w 25 krajach, z czego głównymi rynkami są Polska, Rosja i Ukraina, podano także.

Wcześniej tj. w połowie października LPP poinformowało, że Semper Simul Foundation zawarła ze Sky Foundation warunkową ramową umowę dotyczącą zamiany 175 000 akcji imiennych uprzywilejowanych spółki LPP, posiadanych przez Fundację Sky na uzgodnioną przez strony liczbę akcji na okaziciela posiadanych przez Fundację Semper, przy czym nabycie akcji przez Fundację Semper nastąpi w sposób pośredni. Przekroczenie przez Fundację Semper progu 33% głosów na walnym zgromadzeniu LPP będzie skutkować obowiązkiem ogłoszenia przez tego akcjonariusza wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.