Skonsolidowana strata netto ogółem (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) wyniosła w ub.r. 2 561 mln zł wobec 4 032 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego zdała egzamin z działania w warunkach pandemii. Zwiększyła skalę działania i wypracowała solidny zysk na działalności biznesowej. Na skutek zatwierdzenia przez akcjonariuszy planów oferowania ugód kredytobiorcom walutowym, ubiegły rok zamknął się stratą netto grupy. Spółka była na to przygotowana i jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Ugody pozwolą wyeliminować ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych, co pozwoli bankowi skupić się na szybszym rozwoju działalności biznesowej w kolejnych latach. To rozwiązanie korzystne również dla klientów banku" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie.

Na początku tego tygodnia bank podał, że ze względu na zdarzenia jednorazowe, rozpozna w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy banku za 2020 r. stratę netto w wysokości ok. 2,5-2,6 mld zł. Zdarzenia te dotyczą ugód związanych z kredytami CHF oraz przedłużających się obostrzeń związanych z pandemią.

"Ryzyka prawne walutowych kredytów mieszkaniowych oraz skutki gospodarcze pandemii COVID-19 przełożyły się na wyniki Grupy PKO Banku Polskiego, która w 2020 roku zanotowała wynik w wysokości -2,6 mld zł. Pomimo trudnych warunków gospodarczych, wynik na działalności biznesowej wyniósł 14,6 mld zł i był nieznacznie wyższy niż przed rokiem. Nastąpił też wyraźny wzrost skali działania spółki. Suma aktywów osiągnęła 377 mld zł i była o 8,4% wyższa niż rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.

Aktywa razem banku wyniosły 376,97 mld zł na koniec 2020 r. wobec 347,9 mld zł na koniec 2019 r.

"Na spadek rocznego wyniku wpłynęła przede wszystkim autonomiczna decyzja akcjonariuszy o zaoferowaniu kredytobiorcom walutowym możliwości zawierania ugód z bankiem. Spółka utworzyła fundusz o wartości 6,7 mld zł, który zabezpiecza koszty programu ugód" - napisał bank.

W ub. tygodniu akcjonariusze PKO BP zdecydowali o utworzeniu funduszu specjalnego w wysokości 6,7 mld zł z przeznaczeniem na pokrycie strat związanych z zawieraniem ugód kredytów walutowych.

"Na wynik grupy kapitałowej w 2020 r. istotnie wpłynęło także pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym wywołane epidemią COVID-19, co zmusiło bank do utworzenia dodatkowych odpisów w kwocie 1,2 mld zł. W ograniczaniu spadku wyniku finansowego bankowi pomogła z kolei silna dyscyplina kosztowa, dzięki której koszty działania grupy w 2020 roku były niższe niż rok wcześniej o 38 mln zł" - czytamy także w komunikacie.

Bank podał w raporcie, że wynik z tytułu odsetek wyniósł w ub.r. 10 346 mln zł wobec 10 290 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 3 904 mln zł wobec 3 731 mln zł rok wcześniej.

"Wynik z tytułu odsetek za 2020 rok wyniósł 10 346 mln zł, tj. o 56 mln zł więcej niż w poprzednim roku. Wzrost wyniku r/r był spowodowany wzrostem przychodów odsetkowych z tytułu rachunkowości zabezpieczeń i wzrostem przychodów od papierów wartościowych, w efekcie wzrostu wolumenów, jak również spadkiem kosztów odsetkowych od depozytów klientów. Jednocześnie nastąpił spadek przychodów z tytułu finansowania udzielonego klientom spowodowany zmianami, które wynikały z decyzji RPP o obniżkach stóp procentowych z pierwszego półrocza 2020 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wynik z tytułu prowizji i opłat uzyskany w 2020 roku wyniósł 3 904 mln zł i był o 173 mln zł wyższy niż w poprzednim roku. Na poziom wyniku prowizyjnego wpływały m.in.:

• wyższy wynik z tytułu marż na transakcjach wymiany walut (+106 mln zł r/r), w efekcie wzrostu transakcyjności i aktywnego zarządzania poziomem spreadu tabelowego,

• wyższy wynik z tytułu kredytów, ubezpieczeń i leasingu operacyjnego (+73 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu prowizji od kredytów gospodarczych i leasingu oraz spadku kosztów powiązanych z udzieleniem kredytów,

• wyższy wynik z tytułu kart (+15 mln zł r/r), w efekcie większej liczby kart oraz wyższej transakcyjności bezgotówkowej,

• wyższy wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (+13 mln zł r/r), m.in. na skutek wzrostu prowizji za prowadzenie rachunków i przelewy krajowe w segmencie korporacyjnym,

• niższy wynik z tytułu funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i działalności maklerskiej (-34 mln zł r/r), spowodowany głównie odpływem aktywów funduszy w II kwartale, zmianą ich struktury i obniżeniem prowizji za zarządzanie funduszami, wymieniono w sprawozdaniu.

"Wynik na działalności biznesowej Grupy PKO Banku Polskiego S.A. za 2020 rok wyniósł 14 604 mln zł i był o 26 mln zł, tj. o 0,2% wyższy r/r, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat, przy spadku wyniku pozostałego" - czytamy dalej.

W 2020 roku koszty działania wyniosły 5 984 mln zł i były niższe o 0,6% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez:

• spadek o 242 mln zł, tj. o 7,5% kosztów świadczeń pracowniczych, głównie w efekcie spadku zatrudnienia w 2020 roku o 1 849 etatów w grupie kapitałowej nanku, w tym o 1 700 etatów w samym banku,

• spadek o 94 mln zł, tj. o 7% kosztów rzeczowych,

• wzrost o 159 mln zł, tj. 31,3% kosztów składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - koszty BFG wyniosły 668 mln zł, z czego 350 mln zł stanowiła składka na obowiązkowy system gwarantowania depozytów. W 2019 roku koszty BFG ukształtowały się na poziomie 509 mln zł, z czego 161 mln PLN wyniosła składka na obowiązkowy system gwarantowania depozytów,

• wzrost o 88 mln zł kosztów podatku u źródła od emisji obligacji zagranicznych; wzrost był związany z wystąpieniem w 2019 roku korekty ubruttowienia odsetek za lata 2017-2019 oraz ujęciem 3% podatku od odsetek wypłaconych za okres 2014-2019 w następstwie zmian w regulacjach podatkowych,

• wzrost o 57 mln zł, tj. o 6,2% amortyzacji, w wyniku wzrostu amortyzacji wartości niematerialnych związanych z informatyzacją banku oraz amortyzacji budynków i budowli, wymieniono dalej.

"Efektywność działania Grupy PKO Banku Polskiego S.A. mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 41% i poprawiła się o 0,3 pkt proc. r/r, za sprawą wzrostu wyniku na działalności biznesowej (0,2% r/r), przy niższym poziomie kosztów działania (0,6% r/r)" - czytamy też w sprawozdaniu.

W 2020 roku wynik z odpisów i utraty wartości łącznie z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniósł -9 277 mln zł i był gorszy o 7 530 mln zł w stosunku do 2019 roku. W 2020 roku bank rozpoznał koszty z tytułu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości - 6 552 mln zł (wzrost o 6 101 mln zł w porównaniu do 2019 roku), podano także.

"Wynik z odpisów na ryzyko kredytowe i aktywa niefinansowe w 2020 roku wyniósł -2 725 mln zł i był gorszy od uzyskanego w 2019 roku o 1 429 mln PLN, głównie na skutek odpisów utworzonych w związku z COVID-19 oraz utraty wartości: akcji Banku Pocztowego S.A., wartości firmy (która powstała w wyniku nabycia Nordea Bank Polska S.A. i PKO Leasing Pro S.A.) i nieruchomości" - napisano w materiale.

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2020 roku wyniósł 4,4% (wzrost o 0,1 pkt prcoc. w stosunku do 2019 roku).

Koszt ryzyka kredytowego na koniec 2020 roku wyniósł 0,748%, co oznacza pogorszenie 0,31 pkt proc. w stosunku do roku poprzedniego, podał również bank.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 2 944 mln zł wobec 3 835 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec 2020 roku sieć oddziałów PKO BP była największa w kraju i obejmowała 1 004 placówki własne (tj. oddziały, biura i centra) oraz 492 agencje. Do dyspozycji llientów PKO BP jest rozwinięta sieć bankomatów (3 tys. urządzeń na koniec 2020 roku), podano także w sprawozdaniu zarządu.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)