"Uzasadnieniem powyższego sposobu podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej części zysku jest zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące:

1. wstrzymania przez bank wypłaty dywidendy w I półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),

Reklama

2. niepodejmowania przez bank w I półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych" - czytamy w komunikacie.

Powodem pozostawienia niepodzielonej części zysku netto za rok 2020 jest intencja banku do jej wypłaty w przyszłości w formie dywidendy, o ile ze stosownych zaleceń lub stanowisk KNF będzie wynikała taka możliwość, wskazano również.

Bank uwzględnił również obecną sytuację w Polsce związana ze stanem epidemii koronawirusa, w tym jej potencjalny wpływ na bank i sektor bankowy.

Propozycja podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej część zysku uzyskała pozytywną ocenę rady nadzorczej banku, zakończono.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)