Reklama

"Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że 23 lutego 2022 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w którym KNF zaleca bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez:

1. niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości większej niż 50%;

2. niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2021 rok, podano także.

"Zarząd banku postanowił, iż w granicach swoich kompetencji będzie realizował zalecenie KNF i przedłoży zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu banku rekomendację podziału zysku netto osiągniętego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 4 596 336 372 zł, uwzględniając przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 2 287 500 000 zł (49,77% zysku netto). Pozostałą część zysku w kwocie 2 308 836 372 zł zarząd banku proponuje pozostawić niepodzieloną" - czytamy dalej w komunikacie.

"2 287,5 mln zł, 1,83 zł na akcję. Stopa dywidendy 4,23%" - czytamy w prezentacji.

Dodatkowo zarząd rekomenduje, aby niepodzielony zysk z lat poprzednich w kwocie 5 500 000 000 zł pozostał nadal zyskiem niepodzielonym, podano także w komunikacie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)