"KNF zaleciła bankowi ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2020 roku oraz lat wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych" - czytamy w komunikacie.

mBank miał 1 178,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 roku w porównaniu z 103,83 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 1215,35 mln zł wobec 93,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy mBanku wyniósł 16,6% na koniec ub. roku i był niższy o 3,6 pkt proc w skali rok. Współczynnik kapitału Tier I wyniósł 14,1% i był niższy o 2,9 pkt proc. w skali roku.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 199,54 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)