Reklama

"Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. w I kwartale 2022 r. wypracowała zysk netto w wysokości 277 741 tys. zł, o 113 755 tys. zł (tj. o 69,4%) wyższy niż osiągnięty w I kwartale 2021 r. Szacuje się, że bez uwzględnienia rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF, zysk netto grupy w I kwartale 2022 r. wyniósłby 360 775 tys. zł i byłby o 124 931 tys. zł (tj. o 53,0%) wyższy od wypracowanego w I kwartale 2021 r. (235 844 tys. zł w ujęciu porównywalnym)" - czytamy w raporcie.

Wynik z działalności bankowej grupy w I kw. br. wyniósł 1 467,8 mln zł i był wyższy o 27,5% r/r.

"Najważniejszymi wydarzeniami wpływającymi na poziom wyniku z działalności bankowej w I kwartale 2022 r. oraz na jego porównywalność z rokiem ubiegłym były widoczne w końcu 2021 r. i w I kwartale 2022 r. ożywienie gospodarcze i odwrócenie negatywnych trendów spowodowanych pandemią koronawirusa oraz wybuch wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 r., który przyniósł ponowne pogorszenie perspektyw makroekonomicznych i zwiększenie niepewności co do rozwoju sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie" - czytamy dalej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1002,94 mln zł wobec 733,13 mln zł rok wcześniej.

"Dotychczasowe podwyżki [stóp procentowych przez RPP] oraz oczekiwania co do ich kontynuacji wpłynęły na wzrost rynkowych stóp procentowych i przyczyniły się do wzrostu wyniku odsetkowego grupy w I kwartale 2022 r. Wynik z tytułu odsetek w analizowanym okresie był o 269 814 tys. zł (tj. o 36,8%) wyższy w ujęciu r/r" - napisano w raporcie.

Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 300,68 mln zł wobec 247,29 mln zł rok wcześniej.

"Większa aktywność klientów w połączeniu z efektami transformacji oraz zmianami w procesach wewnętrznych grupy pozwoliły na uzyskanie wyników sprzedaży na poziomach istotnie przekraczających realizowane w I kwartale 2021 r. (zwłaszcza w przypadku kredytów mieszkaniowych i gotówkowych oraz kont osobistych). Dobre wyniki sprzedaży przyczyniły się między innymi do poprawy wyniku z tytułu prowizji, który w I kwartale 2022 r. był o 53 398 tys. zł (tj. o 21,6%) wyższy w ujęciu r/r" - czytamy dalej.

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) wyniosła w I kw. br. 10% wobec 5,5% rok wcześniej, wskaźnik koszty/ przychody (C/I) sięgnął 52,8% (wobec 57,8% rok wcześniej. Współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 11,4% (wobec 13,8% rok wcześniej), podano w prezentacji wynikowej.

Aktywa razem banku wyniosły 138,01 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 265,96 mln zł wobec 157,47 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)