"W ocenie NBP w konsekwencji omawianych wyroków TSUE konieczne będzie dalsze zwiększenie przez banki rezerw na ryzyko prawne związane z portfelami walutowych kredytów mieszkaniowych. Wartość dalszych rezerw będzie zależna od dynamiki napływu nowych pozwów do sądów oraz od linii orzeczniczej sądów krajowych, do których, zgodnie z wyrokiem TSUE, należy dokonanie oceny w świetle wszystkich okoliczności spraw, w tym uwzględnienie zasady proporcjonalności" - napisano.

Sytuacja jest stabilna,

Zgodnie z wynikami analiz przedstawionych najnowszym „Raporcie o stabilności systemu finansowego”, gdzie brano pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji z uwzględnieniem możliwych rozstrzygnięć TSUE, NBP wskazuje, że koszty dodatkowych rezerw nie powinny zagrażać stabilności finansowej, o ile będą ponoszone stopniowo i nie będzie im towarzyszyć nakładanie na banki dodatkowych obciążeń regulacyjno-prawnych ani materializacja innych szoków.

Reklama

ale generuje koszty

"Koszty te ograniczą jednak istotnie możliwości zwiększania kapitałów banków o znacznych portfelach kredytów walutowych, a przez to pogorszą perspektywy finansowania gospodarki. Ostateczny wpływ na akcję kredytową będzie zależny jednak również od innych czynników, w tym szczególności skali innych obciążeń ponoszonych przez banki i popytu na kredyt" - dodano.

Wyrok TSUE

W ub. tygodniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, dotyczący kwestii rekompensaty dla banków za kapitał postawiony do dyspozycji klienta w ramach umowy kredytu mieszkaniowego, która to umowa została unieważniona. TSUE orzekł, że banki nie mogą żądać wynagrodzenia za kapitał, za to takiego wynagrodzenia mogą żądać klienci.

W innej sprawie TSUE orzekł, że ochrona zagwarantowana konsumentom przez regulacje unijne wymaga, aby sąd krajowy miał możliwość zarządzenia odpowiedniego środka tymczasowego - w tym zawieszenia spłat kredytu - jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności przyszłego orzeczenia w przedmiocie nieuczciwego charakteru warunków umownych.

tus/ osz/