Według autora artykułu "tak wynika z interpretacji indywidualnej z 22 września 2020 r. wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0114-KDIP1-3.4012.394.2020.1.ISK").

"Wnioskodawcą jest czynny podatnik VAT zajmujący się przesyłaniem energii elektrycznej. W ramach swojej działalności wnioskodawca realizuje opodatkowaną VAT sprzedaż towarów i usług. Z tego tytułu wystawia kontrahentom faktury. Są to faktury w formie tradycyjnej (papierowej), a nie elektronicznej. Zdarza się, że wnioskodawca omyłkowo wystawi fakturę dotyczącą transakcji, która w rzeczywistości nie miała miejsca (gdy towary nie zostały dostarczone bądź nie doszło do wykonania usługi lub nie została uiszczona zaliczka przez kontrahenta na poczet przyszłej dostawy towarów/świadczenia usług). W takiej sytuacji kontrahent zwraca przysłaną mu fakturę bez jej zaksięgowania" - czytamy w "Rz".

"Faktury mogą być opatrzone adnotacją wskazującą, że przed zwróceniem ich wnioskodawcy znajdowały się w posiadaniu kontrahenta (np. w postaci tzw. prezentaty z datą otrzymania faktury)" - podano.

Jak czytamy, "w konsekwencji, po otrzymaniu odesłanej faktury wnioskodawca jest w posiadaniu obu wystawionych egzemplarzy. W odniesieniu do takich faktur wnioskodawca stosuje następującą procedurę anulowania faktur: 1) oba egzemplarze faktury (w tym egzemplarz z prezentatą zwrócony przez kontrahenta) zostają przekreślone przez wnioskodawcę; 2) na obu przekreślonych egzemplarzach wnioskodawca umieszcza adnotację potwierdzającą anulowanie faktury i przyczynę anulowania; 3) anulowane faktury są przechowywane wraz z dokumentacją księgową wnioskodawcy".