"W związku z brakiem uregulowania wymagalnego zobowiązania przez podmioty zobowiązane do zapłaty ceny opcji put, w dniu 1 grudnia 2020 roku Wirtualna Polska Media złożyła pozew w postępowaniu nakazowym na łączną kwotę 17,2 mln zł. Biorąc pod uwagę toczące się postępowanie sądowe i związane m.in. z trwającą pandemią ryzyko przeciągającej się procedury procesowej oraz zachowując zasadę ostrożnej wyceny zarząd spółki postanowił objąć powyższą wierzytelność rezerwą w wysokości 9,8 mln zł. Jednocześnie, WPM planuje wykorzystać wszystkie przysługujące mu możliwości egzekucji pełnej wartości należnej kwoty. Wierzytelność WPM o zapłatę ceny opcji put jest bezsporna, a jej zabezpieczenie stanowią zastawy rejestrowe ustanowione na rzecz WPM na ok. 6% akcji eSky.pl. Ponadto, po uzyskaniu stosownych orzeczeń sądowych, WPM może dochodzić zaspokojenia wierzytelności również z pozostałych składników majątkowych należących do dłużników, a także od osób fizycznych, które przyjęły na siebie solidarną odpowiedzialność za zobowiązania ww. podmiotów" - czytamy w komunikacie.

Ponadto WPM zawiązała w IV kwartale 2020 roku dodatkowe 11 mln zł aktywa na stracie podatkowej wygenerowanej przez spółkę w 2016 roku (tym samym aktywując ostatnią część tej straty) w oparciu o prognozy potwierdzające możliwość jej rozliczenia. Z kwoty zawiązanego aktywa na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostaje do rozliczania w 2021 roku 6,5 mln zł, podano również.

Z kolei zmiana w modelu rozpoznania przychodów ze sprzedaży towarów w spółce zależnej Superauto24.pl pozostaje bez wpływu na wynik finansowy. W trakcie 2020 roku model sprzedaży Superauto24.pl ewoluował od sprzedaży czysto agencyjnej do modelu hybrydowego, w którym samochody nabywane są przez SA24 zarówno pod konkretne zamówienie klienta (sprzedaż agencyjna), jak i bez takiego zamówienia. W przypadku sprzedaży agencyjnej Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wymagają ujmowania przychodu ze sprzedaży do wysokości zrealizowanej marży na sprzedaży, podczas gdy w pozostałych przypadkach przychody wykazywane są w pełnej wartości, wyjaśniono.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)