"W spółce dokonaliśmy gruntownego przeglądu budżetu tego projektu i ujawniły się wcześniej nieplanowane koszty, nieznane w momencie oferowania. Zakładane 289 mln zł na wykonanie tej inwestycji nie wystarczy" - powiedział Domagalski-Łabędzki w rozmowie z ISBnews.

Rafako w restrukturyzacji poinformowało wczoraj o dokonaniu rezerw związanych z identyfikacją ryzyk realizacji kontraktów oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów w łącznej wysokości ok. 108 mln zł. Największa z rezerw w wysokości ok. 65 mln zł została utworzona "w związku z możliwością poniesienia dodatkowych kosztów realizacji prac w ramach budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW Koks S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin".

Spółka podała, że wystąpiła do JSW Koks o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu istotnych zmian w zakresie przedmiotu zamówienia oraz z koniecznością wykonania niezbędnych świadczeń dodatkowych, w wysokości około 53 mln zł.

Elektrociepłownia Radlin ma docelowo zastąpić planowaną do wyłączenia z eksploatacji, z końcem 2022 roku EC Marcel i wykorzystywać ok. 180 mln m3 gazu rocznie. Jak podawała wcześniej JSW, inwestycja ta ma duże znaczenie dla zwiększenia ekonomiczności produkcji koksowni i ochrony środowiska. Własna produkcja energii z odpadowego do tej pory gazu koksowniczego pozwoli uniezależnić się od dostawców zewnętrznych, a także wykonać kolejny krok w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

"Spodziewam się, że rozmowy z JSW dotyczące warunków dokończenia tej inwestycji będą podobne, jak z Tauronem - będą zmierzały do zawarcia porozumienia, bo przecież obu stronom powinno zależeć na uruchomieniu Elektrociepłowni" - powiedział prezes Rafako.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent Koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Wojciech Żurawski

(ISBnews)