"Zarząd Grupy Kęty [...] postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:

a) podzielenie zysku netto wypracowanego przez spółkę w 2020 roku w wysokości 296 153 755,03 zł w następujący sposób:

- kwotę 295 935 869,03 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

- kwotę 217 886 zł przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2020, związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze,

b) użycie kapitału zapasowego spółki poprzez przeznaczenie kwoty 134 214 208,66 zł, stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysków spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki;

c) wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 430 150 077,69 zł, tj. 44,67 zł na akcję, licząc według liczby akcji spółki (9 629 507) na dzień podjęcia niniejszej uchwały" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem zarządu, wysokość rekomendowanej dywidendy odzwierciedla aktualną i przewidywaną sytuację finansową spółki, w tym maksymalną dopuszczalną kwotę kapitału zapasowego możliwego do przeznaczenia na wypłatę dywidendy, i jest zgodna z polityką dywidendową, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie od 60% do 100% skonsolidowanego zysku netto.

"Jednocześnie zarząd spółki stwierdza, że zgodnie z jego szacunkami kwota kapitału zapasowego spółki pozostała po użyciu kapitału zapasowego, o którym mowa powyżej, możliwa, na podstawie obowiązujących przepisów, do przeznaczenia na wypłatę dywidendy, wynosi 38 514 646,53 zł" - czytamy dalej.

Zarząd zaproponował 31 maja br. jako dzień dywidendy, a wypłatę dywidendy proponuje przeprowadzić w następujących terminach: 18 czerwca br. - 13,40 zł na akcję, 31 sierpnia br. - 31,27 zł na akcję.

Wniosek zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą.

W sierpniu 2020 r. akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 336,79 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 35 zł na akcję.

Grupa Kęty odnotowała 430,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 295,37 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 296,15 mln zł wobec 205,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)