"Grupa, według swojej najlepszej wiedzy, przewiduje w drugiej połowie 2021:

- w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych ogłoszenie nowego postępowania przez województwo pomorskie. Większej liczby postępowań spodziewamy się po zatwierdzeniu poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych;

Reklama

- w segmencie hybrydowych zespołów trakcyjnych oczekujemy skorzystania z opcji przewidzianych w podpisanych już kontraktach;

- w segmencie wagonów osobowych PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na dostawę 38 składów push-pull. Aktualnie postępowanie jest na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału. Etap ten powinien zakończyć się w trzecim kwartale tego roku. W pozostałym zakresie Newag będzie analizował wszystkie postępowania i selektywnie je wybierał kierując się potencjałem marży i wymaganych zasobów do zaangażowania;

- w segmencie lokomotyw spalinowych planuje się kontynuację pozyskiwania zamówień na modernizację lokomotyw spalinowych SM42 i SM48 z rynku przewoźników prywatnych;

- w segmencie lokomotyw elektrycznych trwa postępowanie prowadzone przez PKP Intercity w formie dialogu konkurencyjnego na dostawę 63 (z opcją na kolejne 32) lokomotywy wielosystemowe. Aktualnie postępowanie jest na etapie analizy złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Trwają także przygotowania do podpisania umowy z PKP Intercity na dostawę 10 (z opcją +5) lokomotyw wielosystemowych" - wymieniono w raporcie za I półrocze.

Za granicą, decyzją zamawiających obydwa postępowania na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych we Włoszech, do których Newag został zaproszony zostały unieważnione jeszcze przed terminem składania ofert. Spółka zamierza jednak nadal poszerzać swoją obecność na włoskim rynku, zapowiedziano.

"Postępowanie prowadzone przez Region Sycylii na dostawę 5 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych nadal pozostaje nierozstrzygnięte. Ponadto bierzemy czynny udział w dialogach technicznych dotyczących zakupów nowych lokomotyw elektrycznych oraz pojazdów pasażerskich ogłaszanych na Litwie. Drugie z tych postępowań zostało zawieszone na nieokreślony okres z uwagi na wniesioną przez jednego z uczestników skargę do sądu" - czytamy dalej.

Newag ocenia, że w I półroczu roku 2021 zmaterializowało się ryzyko wpływu sytuacji epidemicznej na prowadzone procesy homologacyjne i doszło do zakłócenia haromonogramu prac zarówno grupy, jak i zewnętrznych instytucji badawczych w zakresie projektu dwusystemowej lokomotywy Dragon. Zmiany harmonogramu badań w Czechach skutkują przesunięciem dostaw lokomotyw na lata 2022 i 2023. Spółka podjęła czynności, których celem jest minimalizacja opóźnień w harmonogramie badań. Należy jednak pamiętać, iż istotny zakres prac jest realizowany przez zewnętrze jednostki badawcze, na których tempo prac Newag ma ograniczony wpływ, zastrzeżono.

"Podobnie jak cały poprzedni rok, również pierwsza połowa 2021 nie obfitowała w ogłoszenia postępowań na co z pewnością miała wpływ sytuacja związana z pandemią koronawirusa oraz brak ostatecznych decyzji w sprawie funduszy europejskich w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (w tym programy krajowe oraz Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych województw) oraz z tzw. Krajowego Planu Odbudowy, z których uruchomieniem nadal spółka wiąże duże nadzieje. Termin zakończenia rozmów z Komisją Europejską i prac legislacyjnych był już kilkukrotnie zmieniany. Według ostatnich informacji, środki z KPO mogą pojawić się najwcześniej w październiku br. a środki w ramach Umowy Partnerstwa dopiero w pierwszym kwartale 2022. Pozytywnym jest fakt, iż PKP Intercity realizuje swój plan inwestycyjny i ogłosiło dwa zapowiadane postępowania: na dostawę 63 (opcja +32) nowych lokomotyw elektrycznych oraz 38 składów push-pull. W ramach programu Polski Ład można finansować inwestycje w tabor kolejowy, jednak z powodu ograniczonej liczby projektów (dopuszczalny tylko 1 wniosek o wartości powyżej 30 mln zł na jednostkę samorządu terytorialnego), nie można mieć pewności ile samorządów zdecyduje się na taki ruch oraz czy finalnie wnioski te zostaną zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów. W ramach zeszłorocznego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pomimo kilku złożonych wniosków, nie sfinansowano żadnego projektu

zakupu taboru kolejowego" - czytamy także.

W segmencie nowych pojazdów pasażerskich dotychczas w 2021 ogłoszone zostało jedno postępowanie przetargowe, które ostatecznie zostało unieważnione, gdyż nie została złożona w nim żadna oferta (Szybka Kolej Miejska w Trójmieście). Ponadto rozstrzygnięte zostało jedno postępowanie, ogłoszone jeszcze w 2020, na dostawę 3 pojazdów dwunapędowych dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - umowa z Newag została podpisana w lipcu br. W segmencie nowych lokomotyw elektrycznych sytuacja wyglądała podobnie. Ogłoszono jedno postępowanie na

dostawę 3 lokomotyw dla PCC Intermodal i rozstrzygnięto jedno postępowanie - PKP Intercity na dostawę 10 lokomotyw wielosystemowych, podsumowała spółka.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)