Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Awbud odnotował 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w poł. 2017 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Istotnym czynnikiem, który wpłynął na pogorszenie, w relacji do okresu porównawczego, wyników grupy była niska marża brutto realizowanych kontraktów oraz wzrost wskaźnika udziału kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w przychodach. Niższy od przewidywanego wzrost rynku budowlanego spowodował dalsze nasilenie konkurencji w obszarze działalności spółki. Pomimo trudnego rynku, sytuacja grupy Awbud jest stabilna. Grupa zawarła w I półroczu 2017 roku umowy na roboty budowlane o wartości 80 mln zł, a portfel zamówień na rok 2017 i kolejne lata w dniu sporządzenia sprawozdania ukształtował się na poziomie 244 mln zł. W ocenie grupy, za wyjątkiem zdarzeń mających charakter jednorazowy tj. sprzedaży wierzytelności oraz rozliczenia kosztów zakończonych kontraktów ujętych w pozostałych kosztach operacyjnych, w 2017 roku nie wystąpiły czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na osiągnięty wynik finansowy" - czytamy w raporcie.


Zysk operacyjny wyniósł 0,09 mln zł wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,3 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 122,64 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 1,51 mln zł wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 268 mln zł.

(ISBnews)