"Podwyższa się kapitał zakładowy banku o kwotę nie mniejszą niż 20 000 000 zł i nie większą niż 150 000 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 10 000 000 i nie więcej niż 75 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 2 zł każda. Akcje serii O zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia, na podstawie prospektu emisyjnego, który zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego" - czytamy w uchwale.

"Dniem, według którego ustalać się będzie akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii O (dniem prawa poboru) będzie 3 grudnia 2020 roku" - czytamy dalej.

Za każdą akcję banku posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno jednostkowe prawo poboru dotyczące akcji serii O.

Po emisji kapitał zakładowy Idea Banku będzie wynosić nie mniej niż 176 803 962 zł i nie więcej niż 306 803 962 zł.

Bank informował wcześniej, że celem emisji akcji nowej emisji w drodze oferty publicznej jest odbudowa bazy kapitałowej banku.

W opinii banku, pozyskanie przez bank kapitału w drodze emisji publicznej wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych, tym samym zwiększając bufory na ryzyka. Podwyższenie kapitałów w planowanej obecnie emisji otworzy nowy etap w drodze do pozyskania przez bank w przyszłości dodatkowych kapitałów. W warunkach odbudowanej rentowności bank planuje bowiem kontynuować proces poszukiwania inwestora w celu dalszego podwyższenia kapitału lub połączenia z innym bankiem, jak podał bank w czerwcu.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)