Spółka przekazała, że przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów Grupy Orlen w segmencie Petrochemia. "W efekcie tych działań Spółka przewiduje ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu Petrochemia w łącznej wysokości 10,2 mld PLN. Jednocześnie Spółka przewiduje ujęcie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu Petrochemia w łącznej wysokości 10,2 mld PLN" - wskazano w komunikacie.

Spółka wyjaśniła, że będzie to miało istotny ujemny wpływ na wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA Orlenu oraz Grupy Orlen za 2023 rok.

"Utrata wartości w/w aktywów wynika głównie z utrzymujących się trudnych warunków ekonomicznych na rynku produktów petrochemicznych, przede wszystkim presji na marże sprzedażowe. W ostatnim czasie obserwuje się pogłębiony negatywny wpływ czynników geopolitycznych na efektywność biznesu petrochemicznego" - wyjaśniono.

Koncern przewiduje, iż obniżona marżowość segmentu petrochemicznego może utrzymać się również w długim okresie. "Ma to istotny negatywny wpływ zarówno na efektywność bieżących aktywów petrochemicznych, jak również na aktywa w budowie, w tym na kompleks Olefiny III" - dodano.

Reklama

W komunikacie wskazano także, że istotne znaczenie dla oszacowanej utraty wartości mają wysokie koszty inwestycji w Olefiny III spowodowane przede wszystkim wojną w Ukrainie oraz związanymi z nią sankcjami i tym samym wysokimi kosztami materiałów, zerwanymi łańcuchami dostaw oraz ograniczoną dostępnością zasobów realizacyjnych.

"Wartość szacowanych nakładów inwestycyjnych alokowanych do projektu Olefiny III wynosi zgodnie z wcześniejszym komunikatem ok. 25 mld PLN. Jednocześnie wraz z projektem Olefiny III, ORLEN realizuje działania związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku pod przyszłe inwestycje, a także inne projekty rozwojowe powiązane z Olefinami III, których łączna wartość szacowana jest na ok. 10 mld PLN, z tego blisko 8 mld PLN dotyczy segmentu Petrochemia i zostało uwzględnione w teście na utratę wartości" - poinformowała spółka.

Podkreśliła, że budowa kompleksu Olefiny III stanowi jeden z kluczowych elementów realizacji transformacji istniejących aktywów rafineryjno-petrochemicznych spółki w Płocku i Gdańsku, pozwoli na zintegrowanie procesowe petrochemii w ramach Grupy Orlen oraz realizację synergii operacyjnych. Według firmy inwestycja umożliwi dalszy rozwój Grupy poprzez działania o charakterze organicznym i nieorganicznym.

"Koncern oczekuje również, że realizacja tych działań wzmocni jego rolę jako jednego z liderów transformacji aktywów rafineryjno-petrochemicznych w Europie. Ponadto po decyzjach korporacyjnych podjętych w 2023 roku, dotyczących projektu Olefiny III, ORLEN powołał Program Budowy Wartości Segmentu Petrochemii, którego głównym celem jest wypracowanie koncepcji trwałej poprawy konkurencyjności i marżowości segmentu" - zaznaczono.

Powyższe odpisy są obecnie przedmiotem badania biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie - zastrzegła spółka.

Firma poinformowała jednocześnie, że trwają analizy wartości pozostałych aktywów Grupy Orlen. Dodano, że w przypadku uprawdopodobnienia się odpisów aktualizujących lub odwróceń odpisów, wpływających istotnie na dane finansowe za 2023 rok, spółka przekaże taką informację raportem bieżącym.

Jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2023 Orlen ma opublikować 25 kwietnia 2024 roku.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, w którym Skarb Państwa ma 49,9 proc. akcji. Posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.