W drugim kwartale 2022 r. odsetek ludności, która łatwo lub bardzo łatwo wiązała koniec z końcem, wahał się od 3,6 proc. w Bułgarii do 40,5 proc. w Finlandii. W dziesięciu na jedenaście państw, dla których dostępne są dane, udział osób, których sytuacja ekonomiczna była dobra, spadł w porównaniu z poprzednim kwartałem. Największy spadek odsetka ludności łatwo lub bardzo łatwo wiążącej koniec z końcem w drugim kwartale 2022 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano w Słowenii (-4,4 p.p.) i Austrii (-4,0 p.p.).

Jedynym państwem (wśród badanych), gdzie wzrósł odsetek ludzi, którzy mają dość środków, aby bez trudu pokryć bieżące wydatki domowe, były Włochy. Na Półwyspie Apenińskim dobre warunki bytowe zgłosiło o 0,3 punkty procentowe (pp) osób więcej niż w poprzednim kwartale.

Reklama

Natomiast odsetek ludności, która z wielkim trudem lub z trudem wiąże koniec z końcem, powiększa się z kwartału na kwartał. W II kwartale 2022 r. udział ten wzrósł w w większości państw uczestniczących w badaniu, z wyjątkiem Słowenii i Finlandii, gdzie zmniejszył się odpowiednio o 0,1 pp i 0,5 pp w relacji do poprzedniego kwartału. W tym samym okresie największe wzrosty tego udziału odnotowano we Francji (+5,6 pp) i Austrii (+2,7 pp).

Odsetek ludności, która z wielkim trudem lub z trudem wiązała koniec z końcem, wahał się od 11,0 proc. w Finlandii do 39,8 proc. w Bułgarii.

Dane pokazują, że w Bułgarii, na Słowacji, we Włoszech i we Francji więcej niż jedna osoba na pięć miała trudności lub duże trudności w wiązaniu końca z końcem.